logo BIP

Regulamin Stadionu Sportowego

Regulamin Stadion Sportowy – ul. Piłsudskiego 32

 1. Administratorem Stadionu Sportowego jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a tel. 14-622-07-10 zwany dalej Ośrodkiem.
 2. Stadion Sportowy jest czynny codziennie w godzinach 7:00 – 22:00 , a w okresie zimowym w soboty i niedziele w godzinach: 7:00- 21:00.
 3. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany godzin funkcjonowania obiektu.
 4. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Korzystanie ze stadionu odbywa się w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów.O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy sportowej lub rekreacyjnej na stadionie decyduje Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez Dyrektora osoba.
 6. Warunkiem zorganizowania imprezy masowej na stadionie jest podpisanie umowy na korzystanie z tego obiektu oraz uzyskanie przez organizatora pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 7. Ze stadionu sportowego korzystać mogą:
  1)osoby indywidualne, które ze względu na stan zdrowia nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do odbywania ćwiczeń lub zajęć rekreacyjno-sportowych,
  2)członkowie stowarzyszeń sportowych tylko pod nadzorem instruktora lub trenera,
  3)grupy zorganizowane z placówek oświatowych pod nadzorem nauczyciela,
  4)dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  5)inne grupy zorganizowane na zasadach ustalonych z Ośrodkiem.
 8. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
  1)każdorazowego sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia, urządzeń sportowych przed i po zakończeniu zajęć, a w przypadku zauważenia usterki zgłosić ten fakt obsłudze obiektu,
  2)zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących
  się na wyposażeniu stadionu,
  3)używania obuwia i stroju sportowego,
  4)przestrzegania porządku i nie zaśmiecania obiektu,
  5)dostosowania się do poleceń obsługi odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu.
 9. Podczas przebywania i korzystania z obiektu obowiązuje zakaz:
  1)wprowadzania psów na wydzielone części sportowe, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników,
  2)jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach po sztucznych nawierzchniach,
  3)wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie,
  4)wspinania się na ogrodzenia, drzewa, słupy, maszty, dachy,
  5)używania otwartego ognia,
  6)wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych oraz innych przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników i osób przebywających na obiekcie,
  7)zakrywania twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację,
  8)używania wulgaryzmów, prezentowania haseł oraz zachowania obrażającego lub naruszających godność osobistą innych osób.
 10. Podczas rzutów młotem, oszczepem i dyskiem niedozwolone jest prowadzenie innych zajęć oraz przebywania osób postronnych na płycie boiska piłkarskiego za wyjątkiem obsługi sędziowskiej.
 11. W czasie zawodów i treningów na bieżni i płycie boiska mogą przebywać tylko osoby upoważnione zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w danej dyscyplinie sportu.
 12. Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, trenerzy i instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak
   i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych, związanych z uprawianiem spotu.
 13. W czasie zawodów lub zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. jak również za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub złego stanu płyty piłkarskiej Ośrodek może zawiesić możliwość korzystania z boiska.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

REGULAMIN  SALI  SPORTOWEJ TOSiR przy ul. Piłsudskiego 32

 1. Administratorem Sali Sportowej jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a tel. 14-622-07-10, zwany dalej Ośrodkiem.
 2. Sala Sportowa jest czynna codziennie w godzinach 7:00 – 22:00.
 3. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany godzin funkcjonowania Sali Sportowej.
 4. Za korzystanie z Sali Sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Korzystanie z Sali Sportowej odbywa się w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów.
 6. Z Sali Sportowej korzystać mogą:
  1)osoby indywidualne, które ze względu na stan zdrowia nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do odbywania ćwiczeń lub zajęć rekreacyjno-sportowych,
  2)członkowie stowarzyszeń sportowych tylko pod nadzorem instruktora lub trenera,
  3)grupy zorganizowane z placówek oświatowych pod nadzorem nauczyciela,
  4)dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  5)inne grupy zorganizowane na zasadach ustalonych z Ośrodkiem.
 7. Osoby korzystające z Sali Sportowej zobowiązane są do:
  1)każdorazowego sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia przed i po zakończeniu zajęć, a w przypadku zauważenia usterki zgłosić ten fakt obsłudze obiektu,
  2)zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia,
  3)używania stroju sportowego,
  4)przestrzegania porządku i nie zaśmiecania,
  5)dostosowania się do poleceń obsługi odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu.
 8. W czasie organizowanych zawodów, turniejów itp. Organizator odpowiedzialny jest także
  za zabezpieczenie służb porządkowych i opieki lekarskiej.
 9. Osobom na terenie Sali Sportowej zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie.
 10. Na terenie Sali Sportowej zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych użytkowników na utratę zdrowia lub kalectwo.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. jak również za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 12. Za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie sali, elementy stałe obowiązuje odpłatność
  w wysokości ustalonej z administratorem.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na Sali Sportowej zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Skip to content