logo BIP

Deklaracja Dostępności

Dostępność cyfrowa

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  www.tosir.com.pl i www.arena.tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej:  22.06.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  16.09.2020 r.

Strony internetowe jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia:  19.09.2020 r.

Treści niedostępne:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Jednostki.
 • mapy (wykluczone z dostępności)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami),
 • opcja podkreślenia wszystkich linków,
 • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem,
 • możliwość usunięcia stylu strony (plików CSS)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, biuro@cws.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 692 53 89. Do kierownika jednostki można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności pod adresem e-mail (e-mail).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

TOSiR , prowadzi działalność w budynkach:

 1. Pływalnia Kryta- Park Wodny ul. Piłsudskiego 30 rampa wjazdowa- główne wejście, wc- hol, szatnia inwalidzka – szatnia  z kozetką , wózek inwalidzki, prysznic toaleta z umywalką, dźwig osobowy obsługiwany przez pracowników obiektu.
 2. Stadion Sportowy ul. Piłsudskiego 32 posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dwie szatnie wraz z toaletami i prysznicami, gdzie dostęp do nich ułatwia podjazd przeznaczony dla osób na wózku inwalidzkim, szeroka brama wjazdowa na Stadion pozwala na swobodne wejście na bieżnię sportową. Ułatwiony jest też dostęp do Sali sportowej, który znajduje się na parterze budynku przy Stadionie.
 3. Kantoria dysponuje dwoma podjazdami dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostanie się na obiekt.
 4. Hala Sportowo- Widowiskowa ul. Krupnicza 8a dla osób niepełnosprawnych są przystosowane wejścia do hali, przy głównym wejściu do obiektu znajduje się podjazd dla wózków, na parterze znajdują się toalety dla inwalidów, przy szatniach znajdują się prysznice przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Centrum Aktywnego Wypoczynku Al. Tarnowskich 1 znajduje się toaleta z natryskiem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Pływalnia Kryta Miejski Dom Sportu ul. Traugutta 5a : podjazd umożliwiający wjazd z / wyjazd z obiektu, brak progu przy wejściu do obiektu szerokie korytarze umożliwiające wygodne poruszenie się po obiekcie, wygodny dostęp do administracji TOSiR od strony obiektu bez progu z szerokimi drzwiami, część basenowa: szatnia dla osób niepełnosprawnych, wózek inwalidzki umożliwiający się po plaży basenu, mobilna winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wejście i wyjście z niecki basenowej , część sportowa : wejście na salę fitness bez progów i z szerokimi drzwiami, szerokie drzwi i brak progu na halę sportową , wygodny dostęp do szatni bez progu.
 7. Arena Jaskółka Tarnów ul. Traugutta 3B ; parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych strona północna 5 miejsc parkingowych i południowa 15 miejsc parkingowych, w strefie zawodników na parterze znajdują się 2 szatnie przystosowane do zawodników z niepełnosprawnością , wejście do obiektu z poziomu zero na trybunach przewidziano 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, toalety dla osób niepełnosprawnych parter strona północna 1 toaleta, południowa 2 toalety, parter administracja 1 toaleta, 1 piętro strefa VIP 2 toalety, 1 piętro strefa Media 1 toaleta , do strefy VIP i Media dostęp możliwy jest za pomocą wind.
 8. Centrum Odnowy Biologicznej ul. Traugutta 3B : gabinet fizjoterapeutyczny posiada sprzęt do rehabilitacji osób z schorzeniami narządu ruchu oraz problemami neurologicznymi. W obiekcie znajdują się podnośniki jezdne, które ułatwiają transfer osoby niepełnosprawnej z wózka na leżankę lub wannę do hydroterapii. W siłowni znajduje się jedna ławka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W łazienkach zastosowane są systemy, które ułatwiają korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Cały obiekt znajduje się na parterze i jest pozbawiony barier architektonicznych.
 9. Tereny Rekreacyjne ul. Wojska Polskiego 14 – Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w budynku siłowni.

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – plik .PDF (Adobe Reader)

Skip to content