logo BIP

Obowiązek informacyjny - klauzula RODO

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Informacja dla klientów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Ośrodek Sporty i Rekreacji.
 2. Dane administratora:
  ul. Traugutta 5a
  NIP: 993-064-99-81
  REGON:122449079
  Tel: +48 (14)6220710
  sekretariat@tosir.com.pl
 3. Inspektorem danych osobowych jest: Grzegorz Mizera tel. +48 604 539 678 , gm@tosir.com.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie do naszej firmy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 9. TOSiR nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 11. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż TOSiR , jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
Skip to content