logo BIP

Regulamin Pływalni Krytej Miejskiego Domu Sportu

REGILAMIN PŁYWALNI KRYTEJ MIEJSKIEGO DOMU SPORTU
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5A

I. Część ogólna

 1. Pływalnia Kryta jest czynna:
  1. od poniedziałku do piątku od 6.00 – 22.00,
  2. w soboty, święta, ferie zimowe oraz w lipcu i sierpniu od 8.00 – 22.00,
  3. ostatni klient wychodzi z hali basenowej o godzinie 2200,
  4. ostatni klient wychodzi z szatni basenowej o godzinie 2215.
 2. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, a przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych atrakcji i urządzeń obiektu obowiązuje korzystającego znajomość i stosowanie instrukcji użytkowania tych atrakcji i urządzeń.
 3. Regulamin pływalni oraz instrukcje użytkowania zainstalowanych na obiekcie atrakcji wodnych mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystającym i obowiązują wszystkich użytkowników.
 4. Wejście na teren pływalni krytej jest akceptacją warunków regulaminu oraz innych uregulowań i instrukcji obowiązujących na obiekcie.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Pływalni Krytej mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 6. Na Pływalni obowiązuje zakaz: palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, wnoszenia ostrych przedmiotów oraz narzędzi niebezpiecznych, wprowadzania lub wnoszenia zwierząt, wszczynania fałszywych alarmów, żucia gumy.
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni krytej zobowiązane są do niezwłocznego podporządkowania się nadawanym komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
 8. Korzystanie z pływalni krytej może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 9. Pływalnia kryta nie może funkcjonować w czasie, w którym nie pracuje służba ratownicza. Dyżurujący ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym, jest organizatorem i koordynatorem systemu nadzoru ratowniczego zarówno dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 10. Grupy zorganizowane korzystające z pływalni krytej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 11. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 12. Grupy zorganizowane muszą posiadać na 15 uczestników jednego opiekuna odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na pływalni krytej.
 13. Opiekun grupy po wejściu na halę pływalni zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli oraz sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 14. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 15. W czasie zawodów, turniejów, imprez pływackich itp. organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
 16. Zabrania się prowadzenia zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera pływania lub instruktora pływania.
 17. Kierownictwo TOSiR może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
 18. Osoby, które dokonały rezerwacji torów zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymują tabliczkę informującą o danej rezerwacji. Osoby te odpowiadają za prowadzenie zajęć oraz decydują którzy klienci pływalni krytej mogą korzystać z zarezerwowanego toru.
 19. TOSiR zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych obszarów pływalni z użytkowania oraz nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług pływalni może uzyskać informację w kasie obiektu o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji co do korzystania z usług pływalni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń.
 20. Obiekt monitorowany jest w sposób ciągły.

II. Zasady korzystania z Pływalni Krytej Miejskiego Domu Sportu.

 1. Zasady użytkowania funkcjonujących na obiekcie atrakcji i urządzeń wodnych regulują dodatkowo instrukcje, informacje wizualne oraz zalecenia dla korzystających z tych urządzeń.
 2. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała; dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni – o długości do połowy uda nieposiadające zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pozostałych osób, a także być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni:. Osoby prowadzące zajęcia na pływalni mogą wchodzić w stroju i obuwiu przeznaczonym wyłącznie do zajęć na pływalni.
 3. Korzystający z pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni głównej w celu pozostawienia tam wierzchniego okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, które nie pozostawia brudzących śladów. Klienci zobowiązani są do korzystania z w/w obuwia basenowego w tzw. strefie czystej pływalni, od momentu przekroczenia kasy.
 4. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem na halę pływalni do dokładnego umycia całego ciała środkiem myjącym , opłukania się i każdorazowo dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik (również po skorzystaniu z WC).
 5. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zobowiązane są, przed wejściem na halę pływalni, do skorzystania z wózka będącego na wyposażeniu pływalni.
 6. Korzystając z atrakcji pływalni krytej, a w szczególności ze zjeżdżalni wodnych, należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych w instrukcji użytkowania, regulaminie zjeżdżalni oraz poleceń ratownika.
 7. Na sygnał alarmowy wszyscy uczestnicy powinni natychmiast wyjść z wody i podporządkować się poleceniom ratowników.
 8. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów, a także konsumpcji produktów żywnościowych, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów, zanieczyszczania wody basenowej poprzez używanie mydła i innych środków kosmetycznych itp.
 9. Osobom, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne, oraz u których stwierdzono brak higieny osobistej nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni. Osoby chorujące na epilepsję i inne choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie dyżurnego ratownika.
 10. TOSiR nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z pływalni przez dzieci do 3 lat i niemowląt w związku z zawartością chloru wolnego w niecce rekreacyjnej zgodnie z obowiązującymi normami.
 11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni i atrakcji wodnych ze szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 12. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejące pływać bez względu na ich wiek.
 15. Dzieci używające pieluch mogą korzystać z pływalni wyłącznie w jednorazowych pieluchach przeznaczonych do kąpieli.

III. Odpłatność za korzystanie

 1. Opłaty za korzystanie z Pływalni Krytej Miejskiego Domu Sportu ustalane są zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa.
 2. Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby posiadające ważne karnety, bilety wstępu lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.
 3. W rozliczeniu pobytu na pływalni decyduje czas wejścia i powrotu przez kasę. Rozliczenie i naliczenie dopłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
 4. Rezerwacja toru nie zwalnia z opłat indywidualnych za wstęp na pływalnie krytą.
 5. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.

IV. Odpowiedzialność i kary.

 1. TOSiR odpowiada jedynie za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze itp. złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.
 2. Zasady oraz odpłatność za korzystanie z depozytu ustala Dyrektor TOSiR.
 3. TOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 4. Za zawinione zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie: paska, elektronicznego czytnika, kluczyka do szafki szatniowej oraz innych elementów wyposażenia pływalni i zainstalowanych tam urządzeń i atrakcji wodnych klient zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów naprawy.
 5. Wysokość opłat za wyrządzone szkody ustala Dyrektor TOSiR.
 6. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub Dyrektorowi TOSiR.

Tarnów, 1  września  2019 r. / Dyrektor TOSiR

Skip to content