Regulamin Parku Wodnego

Załącznik do zarządzenia Nr 18/2010 / Dyrektora TOSiR z dnia 29.09.2010 r.

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ – PARKU WODNEGO Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Piłsudskiego 30

 1. Część ogólna
 1. Pływalnia Kryta-Park Wodny jest czynna od godziny  600 – 2200, w soboty, niedziele i święta od godziny 800 – 2200.

 2. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, a przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych atrakcji i urządzeń obiektu obowiązuje korzystającego znajomość i stosowanie instrukcji użytkowania tych atrakcji i urządzeń.
 3. Regulamin Pływalni – Parku Wodnego oraz instrukcje użytkowania zainstalowanych na obiekcie atrakcji wodnych mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystającym i obowiązują wszystkich użytkowników.
 4. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu oraz innych uregulowań i instrukcji obowiązujących na obiekcie.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Pływalni Krytej mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 6. Na Krytej Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na Pływalni Krytej muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
 8. Korzystanie z Pływalni Krytej może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 9. Pływalnia Kryta nie może funkcjonować w czasie, w którym nie pracuje służba ratownicza. Dyżurny, etatowy ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym, jest organizatorem i koordynatorem systemu nadzoru ratowniczego zarówno dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 10. Grupy zorganizowane korzystające z Pływalni Krytej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 11. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 12. Grupy zorganizowane muszą posiadać na 15 uczestników jednego opiekuna odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Pływalni Krytej.
 13. Opiekun grupy po wejściu na halę pływalni zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
 14. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 15. W czasie zawodów, turniejów, imprez pływackich itp. organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
 16. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera pływania lub instruktora pływania.
 17. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Pływalni Krytej TOSiR, przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody dyrektora Ośrodka oraz zawarcia umowy regulującej zasady prowadzenia zajęć.
 1. Zasady korzystania z Pływalni Krytej.
 1. Zasady użytkowania funkcjonujących na obiekcie atrakcji i urządzeń wodnych regulują dodatkowo instrukcje, informacje wizualne oraz zalecenia dla korzystających z tych urządzeń.
 2. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.
 3. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na halę pływalni.
 4. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem na halę pływalni do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.
 5. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zobowiązane są, przed wejściem na halę pływalni, do skorzystania z wózka będącego na wyposażeniu pływalni.
 6. Korzystając z atrakcji Pływalni Krytej a w szczególności ze zjeżdżalni wodnych, należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych w instrukcji użytkowania, regulaminie zjeżdżalni oraz do automatycznych sygnalizatorów świetlnych i poleceń ratownika.
 7. Na sygnał alarmowy tj. dźwięk elektrycznego dzwonka i pulsujące światło koloru pomarańczowego, wszyscy uczestnicy powinni natychmiast wyjść z wody i podporządkować się poleceniom ratowników.
 8. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także konsumpcji produktów żywnościowych, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów, zanieczyszczania wody basenowej poprzez używania mydła i innych środków kosmetycznych itp.
 9. Osobom, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne oraz u których stwierdzono brak higieny osobistej nie będą dopuszczone do korzystania z Pływalni Krytej. Osoby chorujące na epilepsję i inne choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie dyżurnego ratownika.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Pływalni Krytej i atrakcji wodnych ze szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 11. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na Pływalni Krytej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 13. Zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejące pływać bez względu na ich wiek.
 1. Odpłatność za korzystanie
 1. Do korzystania z Pływalni Krytej uprawnione są osoby, które z góry dokonały opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem ustalonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa.
 2. W rozliczeniu pobytu na Pływalni Krytej decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki przy kasach. Rozliczenie i naliczenie dopłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
 3. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.
 1. Odpowiedzialność i kary.
 1. TOSiR odpowiada jedynie za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze itp. złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.
 2. Zasady korzystania z depozytu ustali Dyrektor TOSiR.
 3. TOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 4. Za zawinione zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie: paska, elektronicznego czytnika, kluczyka do szafki szatniowej oraz innych elementów wyposażenia Pływalni i zainstalowanych tam urządzeń i atrakcji wodnych klient zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.
 5. Wysokość opłat za wyrządzone szkody ustali Dyrektor TOSiR.
 6. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub Dyrektorowi TOSiR.

Tarnów, 29 wrzesień 2010 r. / Dyrektor TOSiR

zobacz opis obiektuzobacz cennikzobacz inne obiekty

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony