logo BIP

Regulamin Lodowiska TOSiR

REGULAMIN LODOWISKA TOSiR – ul. Wojska Polskiego 14

 1. Lodowisko jest obiektem Gminy Miasta Tarnowa zarządzanym przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.
 2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 1000 do 2100.
 3. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby,które wcześniej dokonały opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 4. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 5. Ulgowa opłata dla grup zorganizowanych stosowana jest dla grup liczących nie mniej niż 5 osób, znajdujących się pod opieką pełnoletniej osoby uprawnionej, po przedstawieniu listy uczestników potwierdzonej pieczęcią i podpisem organizatora.
 6. Z obiektu może korzystać jednorazowo do 100 osób.
 7. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 8. Każda osoba korzystająca z lodowiska przed wniesieniem opłaty obowiązana jest do zapoznania się z postanowieniami regulaminów.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w obuwiu łyżwiarskim.
 10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska pod opieką osób dorosłych.
 11. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
 12. Osoby przebywające na lodowisku obowiązane są do kulturalnego zachowania się oraz nie zaśmiecania terenu obiektu.
 13. Na łyżwach przebywać należy jedynie na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych wykładzinami gumowymi.
 14. Zabrania się siadania na bandach lodowiska.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających,
 • przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • palenia papierosów,
 • picia napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
 1. Osoby łamiące zasady ustalone w niniejszym regulaminie mogą być wypraszane z lodowiska bez zwrotu wniesionych opłat.
 2. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego.
 3. Zabrania się wnoszenia na lód (taflę) kijów hokejowych, krążków i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu.

Tarnów 12 października  2021 r – Dyrektor TOSiR

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW – Lodowiska TOSiR ul. Wojska Polskiego 14

 1. Wypożyczalnia łyżew czynna codziennie w godzinach od 1000 do 2100.
 2. Wypożyczenia łyżew można dokonać po:

  1)wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem na czas 1 godziny,
  2)okazaniu ważnego dowodu osobistego i umożliwieniu spisania, przez obsługę wypożyczalni, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania wypożyczającego,
  3)dobrowolnym pozostawieniu w zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, innego niż dowód osobisty (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka) na czas wypożyczenia łyżew.
  4)uiszczeniu kaucji w wysokości 100,00 zł za parę łyżew w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 2) i 3),
  5)Spis o którym mowa w pkt. 2) powinien zawierać: datę i godzinę wypożyczenia, numery łyżew, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wypożyczającego, potwierdzenie podpisem przez wypożyczającego pobrania łyżew oraz potwierdzenie podpisem przez obsługującego wypożyczalnię zwrotu łyżew.

 1. Nie można wypożyczyć łyżew na podstawie dokumentu innego niż wypożyczający, jeżeli osoba ta nie jest obecna przy wypożyczeniu.
 2. Na podstawie jednego dokumentu można wypożyczyć:

  1)jedną parę łyżew dla siebie,
  2)trzy pary łyżew dla dzieci.

 1. W wypadku nieoddania łyżew po zakończeniu czasu ich wypożyczenia pobierana będzie opłata jak za wypożyczenie na okres kolejnej 1 godziny.
 2. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zgubienie, zniszczenie lub nie zwrócenie wypożyczonych łyżew.
 3. Zabrania się zamiany wypożyczonego sprzętu na inny.
 4. Na łyżwach przebywać należy jedynie na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych wykładzinami gumowymi.

Tarnów 12 października  2021 r – Dyrektor TOSiR

Skip to content