logo BIP

Regulamin Hali Sportowej imienia Shihana Wiesława Gwizda

Regulamin Hali Sportowej imienia Shihana Wiesława Gwizda przy ul. Krupniczej 8a w Tarnowie

 1. Część ogólna
 1. Hala sportowa jest administrowana przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a tel.14 622-07-10.
 2. Obiekt jest czynny:od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 23:00 w soboty, niedziele i święta w godz. 9:00 – 23:00
 3. Przed wejściem na teren hali i korzystaniem z jej boisk, sal, urządzeń lub innych proponowanych użytkownikom usług, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji i innym zaleceniem administratora obiektu.
 5. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, mogą być usuwane z terenu obiektu.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:- palenia papierosów- spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających- wprowadzania zwierząt.
 8. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój oraz obuwie sportowe. Wejście na parkiet hali może odbywać się tylko w obuwiu sportowym.
 10. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 1. Zasady korzystania z hali
 1. Grupy zorganizowane korzystające z hali sportowo-widowiskowej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 2. Zajęcia grupowe w hali z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt kierownikowi obiektu lub innej upoważnionej osobie.
 5. Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy z którego korzystano w należytym stanie technicznym winny być umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.
 6. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez masowych itp. organizator odpowiedzialny także jest za przestrzeganie przepisów regulaminu i instrukcji obowiązujących na hali oraz za zabezpieczenie w porozumieniu z administratorem obiektu służb porządkowych i opieki lekarskiej.
 1. Odpłatność za korzystanie
 1. Do korzystania z hali sportowej i  jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, a także innych usług proponowanych przez TOSiR na tym obiekcie uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 1. Odpowiedzialność i kary
 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w szatni – TOSiR nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem depozytu złożonego w wyznaczonym miejscu.
 2. TOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 3. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących na obiekcie instrukcji, TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrekcji Ośrodka Tarnów ul. Traugutta 5a. Tel. 14 622-07-10, 14 622-08-13.

Tarnów wrzesień 2002 – Dyrektor TOSiR

Skip to content