logo BIP

Miejski Dom Sportu TOSiR w Tarnowie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2015  Dyrektora TOSiR z dnia 29.05.2015 r. 

Miejski Dom Sportu TOSiR w Tarnowie – Mościcach ul. Traugutta 5a

Regulamin Hali Sportowej

              I.     Część ogólna

 1. Hala Sportowa  jest czynna w godz. 8:00 – 23:00
 2. Przed wejściem na teren hali oraz korzystaniem z hali, jej urządzeń lub innych proponowanym użytkownikom usług, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się   przepisom regulaminu, instrukcji i innym zaleceniem administratora obiektu.
 4. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, mogą być usuwane z terenu obiektu.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  1) palenia papierosów
  2) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających
  3) wprowadzania zwierząt.
 7. Na terenie obiektu zabrania się biegania po korytarzach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 8. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój oraz obuwie sportowe. Wejście na parkiet hali może odbywać się tylko w obuwiu sportowym.
 9. Na boiskach Hali Sportowej można grać w piłkę siatkową i piłkę koszykową.
 10. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz p. pożarowych.

  II.     Zasady korzystania z hali

 1. Grupy zorganizowane korzystające z hali sportowej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 2. Zajęcia grupowe w hali z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt kierownikowi obiektu lub innej upoważnionej osobie.
 5. Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy z którego korzystano winny być umieszczone w należytym stanie technicznym w miejscu do tego przeznaczonym.
 6. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez masowych itp. organizator odpowiedzialny także jest za przestrzeganie przepisów regulaminu i instrukcji obowiązujących na hali oraz za zabezpieczenie w porozumieniu z administratorem obiektu służb porządkowych i opieki lekarskiej.

  III.  Odpłatność za korzystanie

         Do korzystania z hali sportowej, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, a także innych usług proponowanych przez TOSiR    na tym obiekcie uprawnione są          osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.

         IV.   Odpowiedzialność i kary

 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w szatni – TOSiR nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem depozytu złożonego w wyznaczonym miejscu.
 2. TOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 3. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących na obiekcie instrukcji, TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Skargi i wnioski należy składać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora TOSiR.

Tarnów 29 maj 2015 r. / Dyrektor TOSiR

Skip to content