logo BIP

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie o przetargu: „Kompleksowa ochrona fizyczna oraz monitoring obiektu Arena Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3b wraz z przyległym terenem oraz parkingiem w roku 2023” – powtórne postępowanie

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3cc2c174-a9f4-4a6a-bdfd-936a8aec28b0

                 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Tarnów dn. 08.12.2022r.

                                                                                                                                                                                  DN.271-8/2022/2

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Kompleksowa ochrona fizyczna oraz monitoring obiektu Arena Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3b wraz z przyległym terenem oraz parkingiem w roku 2023”

  1. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez GB UNIVERS Sp z o.o., ul. Sosnowiecka 29/1, 31-345 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki opisane w SWZ, a oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, w rozumieniu przepisów art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium Cena ofertowa za jedną roboczogodzinę brutto” – waga kryterium 60

Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium Czas dojazdu grupy interwencyjnej” – waga kryterium 40

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum firm

1.    MM Service Monitoring Sp. z o.o.,
ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów– lider konsorcjum,

2.    Maxus Sp. z o.o. ul. 3-Maja 64/66N,
93-408 Łódź – członek konsorcjum,

56,73

40,00

96,73

2

GB UNIVERS Sp z o.o., ul. Sosnowiecka 29/1, 31-345 Kraków,

60,00

40,00

100,00

3

Konsorcjum firm:

1. Agencja Ochrony HEKTOR – Grzegorz Pocięgiel ul. Marcina Bielskiego 6,
30-815 Kraków – Lider konsorcjum,

2. HEKTOR SECURITY Sp. z .o. o.,
ul. Zbylitowska 3, 33-100 Tarnów – Partner 1,

3. ECP Security Sp. z o.o., ul. Marcina Bielskiego 6, 30-815 Kraków – Partner 2,

4. Grupa Hektor Sp. z o.o. ul. Marcina Bielskiego 6, 30-815 Kraków – Partner 3,

57,60

40,00

97,60

4

Konsorcjum firm:

1. Agencja Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER Sp. z o.o. ul. Braci Saków 5A, 33-100 Tarnów – partner konsorcjum,

2. Agencja Ochrony ZW Zygmunt Wojdyło, ul. Braci Saków 5A, 33-100 Tarnów – lider konsorcjum

48,83

40,00

88,83

 

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

 

 

Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Arkadiusz Marszałek

 

 

Otrzymują:

  • Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
  • Strona internetowa prowadzonego postępowania,
  • A/a
Skip to content