logo BIP

Kategoria: Aktualności

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z wolnej ręki na: „Zakup i dostawę energii cieplnej dla obiektów TOSiR w Tarnowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.”

Tarnów, dnia 22.11.2022 r.

DN.271-9/2022

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie an. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 t. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu na „Zakup i dostawa energii cieplnej dla obiektów TOSiR w Tarnowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.” po przeprowadzeniu negocjacji zgodnie z art. 217 z Wykonawcą przedmiotu niniejszego zamówienia będzie:

Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej S.A.

33-100 Tarnów ul. Sienna 4

Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Szacunkowa ilość i wartość dostarczanego ciepła ustalona została zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych wyliczona za okres 36 miesięcy: wartość szacunkowa zamówienia 8 480 500,00 zł netto (1 904 189,87 euro).

UZASADNIENIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie 213 ust. 1 oraz art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Jedynym Wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy ciepła od wytwórcy, dystrybucję i przesłanie ciepła do odbiorcy za pomocą sieci ciepłowniczej do obiektów administrowanych przez TOSiR jest Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnów ul. Sienna 4. Urządzenia ciepłownicze na obiektach są przystosowane do tej właśnie sieci ciepłowniczej. W związku z powyższych jest to jedyny możliwy w tym przypadku Wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła do ww. obiektów.

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, iż tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie i numeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę. Dlatego mając powyższe na uwadze postanowiono skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie i zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie bowiem z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę o obiektywnym charakterze.

Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zaki esie w zakresie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej i usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej ciepła, czego wyrazem jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 215 ust. 1 pkt 3 lit. c) i d) powołanej ustawy.

Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z powołaną podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego, zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych.

 

 

Otrzymują:

l x strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej TOSiR 1 x Dostawca

1 x a/a

 

Do pobrania :

Informacja_o_wyniku_postepowania

Skip to content