logo BIP

Kategoria: Aktualności

TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PRACUJĄCYCH NA LODOWISKU MOBILNYM TOSiR PRZY UL. TRAUGUTTA 5A

DN.271-12/2022                                                                                                                                                                                                                       Tarnów dn. 21.11.2022 r.

 

TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PRACUJĄCYCH NA LODOWISKU MOBILNYM TOSiR PRZY UL. TRAUGUTTA 5A

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są dwa urządzenia chłodnicze:
  • Agregat chłodniczy MAC 140 D
   1. Numer seryjny: P0510339-01,
   2. Data produkcji: 2005 ,
   3. Czynnik chłodniczy: R-407C — 2 x 20 kg,
   4. Ilość FGC, tony ekwiwalentu CO2 —
   5. Posiada komplet zawodów bezpieczeństwa ZBkkl5 1,8 bar
   6. Agregat podlega pod badanie
  • Schładzacz Wody JC SEMIR 110-LT-P
   1. Numer seryjny: SW11007,
   2. Data produkcji: 2010
   3. Czynnik chłodniczy:R-404A — 20 kg,
   4. Ilość FGC, tony ekwiwalentu CO2 —
   5. Uiządzenie nie podlega pod badanie
 1. Cena wywoławcza:
  • Agregat chłodniczy MAC 140 D — 10 332,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/100).
  • Schładzacz Wody JC SEMIR 110-LT-P — 5 658,00,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakupu jednego z dwóch urządzeń.
 3. Przedmiot przetargu można zweryfikować obok siedziby: Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5A w dni powszednie w godzinach 800 1400 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 14 622-07-10 ).
 4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Oferentami: Pan Mateusz
 5. Warunki przetargu:
  • Ofei pisemne należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 do godz. 1000 w Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul Traugutta 5A — w sekretariacie Ośrodka, w godzinach 7.30 — 15.30 w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres: Tamowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A z napisem: „Przetarg na sprzedaż urządzeń chłodniczych. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
  • Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. m 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.
  • Dokumentację przetargową (formularze ofertowe, wzór umowy) można pobrać ze strony internetowej: https://bip.ma1opolska.pl/tosirekreacji
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopad o godz. 10°0 w siedzibie Sprzedającego tj. w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacjl 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A.
 6. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
  • numery NIP lub REGON Oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • podplsany wzór umowy,
  • dowód wpłaty

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

500,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych 00/100).

9 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA numer: 90 1020 4955 0000 7402 0267 6351, z zaznaczeniem w tytule „Wadium przetargowe na sprzedaż urządzeń chłodniczych”. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 30 listopad 2022 r. o godz. 10:00.

 1. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty dołączony do Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofeny.
 2. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena na poszczególne urządzenie.
 5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą
 6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
  • nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze ofert lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  • O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie
  • W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej ofert równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.
 7. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać urządzenie po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionego rachunku i podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
 8. Urządzenia zostaną wydane niezwłocznie po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. Załadunek urządzenia + transport na koszt Oferenta.
 9. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania

 

Zalączniki:

Ogloszenie_o_sprzedazy_urzadzen_chlodniczych

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,    Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy

Załącznik nr 2 Projekty umów.  Zalacznik_nr_2_Projekty_umow

Skip to content