logo BIP

Kategoria: Aktualności

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tarnów 29.11.2022 r.

                                                                                                                          DN.271-11/2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ORAZ

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania:„Kompleksowa usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów TOSiR
w roku 2023

 

Postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 zł”. Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie rozdział XVIII, ust. 1 ogłoszenia o przetargu cywilnym znak DN.271-11/2021 z dnia 15.11.2022 r. oraz § 13, ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartość bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 zł informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym na realizację zadania pn. „Kompleksowa usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów TOSiR w roku 2023” do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego tj. 29.11.2022 r. do godz. 11:00 wpłynęła 1 oferta. Roczny koszt kompleksowej usługi gospodarowania odpadami komunalnymi na obiektach TOSiR został oszacowany na kwotę 88 000,00 zł netto, natomiast koszt  jednorazowej kompleksowej usługi gospodarowania  odpadami na kwotę 900,00 zł netto.

 

I. Wybrano ofertę złożoną przez:

 

Oferta Nr 1:

REMONDIS Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu uczestniczył jeden Wykonawca, który spełnił warunki opisane w ogłoszeniu o przetargu prowadzonym na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Oferta nie podlega odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający wyznacza Wykonawcy: REMONDIS Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64 30-740 Kraków do dnia 29 grudzień 2022 r. termin podpisania umowy na wykonanie w/w zamówienia publicznego.

 

Informacje o Oferencie, który złożył ofertę wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Nazwa Wykonawcy i adres

Cena oferty brutto [zł]

Ilość punktów

Uzasadnienie wyboru

1

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

463,60

100

Spełnienie warunków przetargu –  jedyna oferta

 

II. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: brak ofert odrzuconych.

III. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania: brak Wykonawców wykluczonych.

Z poważaniem:                                                     

Otrzymują:

1x strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej TOSiR

1 x Wykonawca

Do pobrania : Informacja z otwarcia ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content