logo BIP

Kategoria: Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Sport narzędziem rehabilitacji”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b973079-86ee-40d2-a4e7-86709cbf88af

 

 

Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa -Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie

pn. Sport narzędziem rehabilitacji”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DN.271-6/2022/2

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz dane teleinformatyczne

Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 1. Traugutta 5a
  33-101 Tarnów

Przesłanie oferty pod adres odbiorcy TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREAJI będzie bezskuteczne!

 1. Tryb udzielenia zamówienia
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm), zwaną w dalszej części „uPzp” lub „ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji, co oznacza tryb podstawowy, o którym mowa w 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 4. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny.
 5. Rodzaj zamówienia: usługi.
 6. Informacja o projekcie, w ramach którego realizowane jest zamówienie oraz o źródłach finansowania projektu:

Projekt „Tarnów Nowe Spojrzenie” finansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w ramach Programu „Rozwój Lokalny” na lata 2014-2021 oraz Budżetu Państwa.

 • Przedmiot zamówienia
 1. Nazwa zamówienia:

„Sport narzędziem rehabilitacji”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i doposażenie Centrum Odnowy Biologicznej
ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów znajdujące się w Arenie Jaskółka Tarnów pod kątem utworzenia nowej przestrzeni dostosowanej dla zawodników z niepełnosprawnościami, obejmującą:

 • Doposażenie siłowni pod kątem sportu paraolimpijskiego poprzez zakup wraz z dostawą oraz montażem 11 urządzeń:
 1. Ławka powerlifting bench press,
 2. Maszyna Smitha,
 3. Rak klasyczny, stacja dip + podest (platforma do podnoszenia ciężarów),
 4. Zestaw zawodniczych obciążeń IPC,
 5. Kettlebell – 2 zestawy,
 6. Piłki lekarskie – 3 szt.,
 7. Zaciski zawodnicze do podnoszenia ciężarów – 1 komplet,
 8. Stojaki na gryfy i obciążenie olimpijskie – 2 szt.,
 9. Ławka prosta,
 10. Materace gimnastyczne – 2 szt.
  • Zakup wraz z dostawą 86 m2 podłogi sportowej na siłownie (tzw. maty-puzzle) + 6 szt. obrzeży w celu zabezpieczenia przestrzeni poprzez wzmocnienie podłogi pod sprzęt sportowy na siłowni.
  • Zakup wraz z dostawą oraz montażem urządzenia do terapii uciskowej – drenaż limfatyczny
   z mankietami – aparatu 12-komorowego do masażu uciskowego sekwencyjnego LYMPHA-TRON DL 1200H.
  • Zakup i montaż oznaczeń kierunkowych – wykonanie projektu 6 oznaczeń kierunkowych wraz z ich montażem w okolicy Areny Jaskółka Tarnów:

Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w  „Opisie przedmiotu zamówienia” (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

Główny przedmiot: 37400000-2  -Artykuły i sprzęt sportowy

                                    45212213-2 – Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych

Dodatkowe przedmioty: 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

                                              39532000-0 – Maty

                                              37421000-5 – Maty gimnastyczne

 1. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7uPzp.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
 9. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium.
 10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 11. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
 12. Gwarancja:
  • Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: minimum 2 lata gwarancji na dostarczone urządzenia do siłowni oraz urządzenie do terapii uciskowej (gwarancja stanowi jakościowe kryterium oceny ofert),
  • Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
 13. od daty podpisania protokołu końcowego zamówienia.
 14. dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
  • Na dostarczone urządzenia Wykonawca udziela gwarancji producenta. W przypadku, gdy gwarancja producenta:
   • na urządzenia określone w ust. 16.1. pkt. będzie krótsza niż zadeklarowana w ofercie, licząc od daty protokolarnego odbioru zakresu zamówienia, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do zadeklarowanego terminu;
   • na pozostałe zastosowane materiały będzie krótsza niż 2 lata, Wykonawca udzieli własnej uzupełniającej gwarancji do 2 lat od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
  • Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji
 15. Podwykonawstwo
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  • Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
  • Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 16. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 17. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 45 dni od daty podpisania umowy.

 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
 2. Projektowane Postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
 3. Sposób obliczenia ceny
 4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg załącznika nr 2 do SWZ ceny ofertowej brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy określonymi w niniejszej SWZ.
 6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 7. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) informuje Zamawiającego na podstawie art. 225 ust. 2 uPzp, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 • stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 • Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami
  1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XI SWZ oraz w ust. 2 i w ust.4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
 • poczty elektronicznej -adres e-mail: sekretariat@tosir.com.pl
 • miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl/
 • ePUAPu- https://epuap.gov.pl/wps/portal WAŻNE! Nazwa Odbiorcy: TOSIRTarnow
  1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
   • w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
   • w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

– wyłącznie poprzez miniPortal.

Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową, o której mowa w rozdz. XVIII ust. 3 niniejszej SWZ.

 1. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
 2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).
 3. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania informacje o:
  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach zawartych w ofertach.
 4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na miniPortalu.
 • Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
  1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).
  3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacjiwynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
  6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
  7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
  8. Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP/RAR).

 1. Upoważnione podmioty

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

 • W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 • Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 9.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku:
 • podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 • przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 • innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  • Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 9.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.
  • Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
 1. Inne niż upoważnione podmioty

Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 • Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 10.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku:
 • podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 • przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 • pełnomocnictwa – mocodawca.
  • Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 10.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.
 1. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
 • są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 • umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 • umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 • zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia
 2. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na miniPortalu, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na miniPortalu.
 7. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
 8. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest
Mateusz Starzec – Kierownik Zespołu Obiektów w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
e-mail: sekretariat@tosir.com.pl.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (czyli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem miniPortalu.
 4. W przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku, stanowiącego ofertę, także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Wskazówki techniczne zawarte w ust. 4 dotyczą również kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 5. W przypadku korzystania z podpisu zaufanego lub osobistego do podpisania oferty, a także kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w pierwszej kolejności sporządza się ofertę w postaci elektronicznej (zaleca się, aby oferta została utworzona w formacie .pdf), następnie opatruje podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w dalszych krokach zaszyfrowuje na miniPortalu, a ostatecznie wysyła do Zamawiającego za pomocą „Formularza do złożenia oferty” na ePUAP. Na ostatnim etapie Wykonawca może, ale nie musi podpisać elektronicznie „Formularz do złożenia oferty”. Bowiem czym innym jest podpisanie i zaszyfrowanie oferty, a czym innym złożenie jej za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty”. Dla Zamawiającego kluczowym jest opatrzenie podpisem dokumentu oferty. Nie można przyjąć, że podpisanie „Formularza złożenia oferty” obejmuje już swoim zakresem ofertę.

UWAGA:

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, znajdujący się na nowo wydawanym dowodzie osobistym, tzw. e‑dowodzie. Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny, jednak z uwagi na fakt, że niniejsze postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oferta sporządzona w postaci papierowej i podpisana własnoręcznie a następnie zeskanowana, musi ostatecznie zostać podpisane podpisem osobistym (elektronicznym) z e-dowodu, pod rygorem nieważności.

Wystarczające jest sporządzenie oferty w postaci elektronicznej i od razu podpisanie podpisem elektronicznym, bez konieczności wcześniejszego własnoręcznego podpisywania i skanowania.

W przypadku podpisywania oferty podpisem zaufanym, należy się zapoznać z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany.

 1. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Zamawiający wprowadzonym postępowaniu nie określa warunków udziału, dlatego nie wymaga się od Wykonawców dołączenia do oferty oświadczenia w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu).

Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1. składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.2. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

5.3 dowód wniesienia wadium.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie
  z wymaganiami SWZ.
 2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim.
 3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty zgodnie z ust. 5 pkt 5.2. niniejszego rozdziału SWZ, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
 6. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę i złożyć nową. Sposób wycofania
  i złożenia nowej oferty został opisany w instrukcjach użytkownika, o których mowa w ust. 1-3 rozdziału VIII SWZ –Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
 8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.
  • W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
  • Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty – odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
  • Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia się na wniosek.
 • Informacja na temat WSPÓLNEGO ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
   z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem XI ust. 5 pkt 5.2 SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział XI ust. 5 pkt 5.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 • Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą sankcyjną”;
 • Zamawiający nie określa w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 1. Podstawy wykluczenia (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne)::
  • Zamawiający wykluczy z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 uPzp, Wykonawcę:
   • będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
  w art. 299 Kodeksu karnego,
 5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa wart. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1745),
 7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

 • jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;
 • wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 • wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 • jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • Zamawiający nie przewiduje dodatkowych/fakultatywnych podstaw (przesłanek) wykluczenia.
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) w okolicznościach określonych w art. 108 1 pkt 1,2 i 5Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 • naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)   wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)   podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

 1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 2. zreorganizował personel,
 3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
  • Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3. niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3. niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
  • Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy sankcyjnej:
 • Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 • Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 2305 jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 • Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
  • Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa wrozdziale XI ust. 5 pkt 5.1. SWZ.
  • Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1uPzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Sposób oraz termin składania ofert
 1. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, lub wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP (WAŻNE! Właściwa nazwa Odbiorcy: TOSIRTarnow. Przesłanie oferty pod adres odbiorcy TAROWSKI OŚRODEK SPORTU
  I REKREACJI będzie bezskuteczne!)
  i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 11 stycznia 2023 r. do godz. 1100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
 4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
 5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
 6. Wymagania dotyczące wadium
 7. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
 8. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2022 r. 2080).
 1. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 11:00.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA numer: 90 1020 4955 0000 7402 0267 6351, z zaznaczeniem w tytule przelewu: „Wadium – Sport narzędziem rehabilitacji.

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez miniPortal – w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Zwrot wadium z urzędu:

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:

 • upływu terminu związania ofertą;
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 1. Zwrot wadium na wniosek:

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 • którego oferta została odrzucona;
 • po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 • po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdz. XXIII.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
  1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  3. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 2. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu się sporom wynikającym z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
 • Termin związania ofertą
 1. Termin związania ofertą upływa w dniu 11 lutego 2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 • Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i wskazanie pliku do odszyfrowania.
 2. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na miniPortalu informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na miniPortalu informacje o:
 • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 • cenach zawartych w ofertach.
 1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
 2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na miniPortalu.
 • Informacje o trybie oceny ofert
  1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
  2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
  3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
  4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
  5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która będzie przedstawiała najniższą cenę. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
  6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na miniPortalu. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 uPzp.
 • Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium

Waga kryterium

 wyrażona w punktach

Cena ofertowa brutto (C)

60

Gwarancja jakości na dostarczone urządzenia do siłowni oraz   urządzenie do terapii uciskowej (D)

40

RAZEM

100

 1. Każdy z Wykonawców otrzyma w wyżej wymienionych kryteriach odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

2.1. Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert

C = ———————————————————————————– x 60 pkt.

Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)

Uwaga:

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

 • Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja jakości na dostarczone urządzenia do siłowni oraz urządzenie do terapii uciskowej” (D) – maksymalnie 40 punktów, dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasu przyjazdu grupy interwencyjnej od momentu wyemitowania sygnału wzywającego grupę interwencyjną, zgodnie z poniższą punktacją:

                             2 lata                            – otrzyma 0 punktów

                             3 lata                            – otrzyma 20 punktów

                             4 lata i więcej           – otrzyma 40 punktów

Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 3 lata i 9 miesięcy traktowane będzie jako 3 pełne lata).

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 2 lata będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Niepodanie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lata.

 1. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów Wykonawca otrzyma końcową (łączną) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób”

P = C + D

gdzie:

P – całkowita liczba punktów,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa za jedną roboczogodzinę brutto”,

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja jakości na dostarczone urządzenia do siłowni oraz   urządzenie do terapii uciskowej”

 1. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
 2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

7.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

7.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7.1. niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

 1. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
  3. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
  4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  6. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie Mateusz Starzec, tel. 14 622-07-10.
 • Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy Pzp- Środki ochrony prawnej ( 505-590).
 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 4. Odwołanie przysługuje na:

1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

 • zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 2. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
 3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2022 poz. 569).
 5. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) (…)

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

 1. a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 2. b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)(…)

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

 1. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) (…)

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4.Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) (…)

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

 1. a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
 2. b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.”
 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.
 4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2022 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO[1]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pod adresem: gm@tosir.com.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp”.
 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych[2];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[3];
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

08dae194-83a9-e3e4-3b43-7900101155b8-7

Tarnów, dnia 19 grudnia 2022 r.

 

Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji

Arkadiusz Marszałek

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Skip to content