Regulamin Boiska Piłkarskiego o sztucznej nawierzchni

Regulamin Boiska Piłkarskiego o sztucznej nawierzchni
ul. Wojska Polskiego 14 w Tarnowie

 1. Właścicielem Boiska Piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w Tarnowie ul. Wojska Polskiego 14 jest Gmina Miasta Tarnowa, która ponosi koszty ubezpieczenia jak również koszty eksploatacji, bieżącej konserwacji i utrzymania boiska piłkarskiego.
 2. Administratorem boiska jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tarnowie ul. Traugutta 5a, tel. 14 622 07 10, któremu Gmina Miasta Tarnowa oddała w zarząd trwały Boisko Piłkarskie o sztucznej nawierzchni.
 3. Administrator stadionu zobowiązuje jego użytkowników do zapoznania się z treścią regulaminu i przestrzegania ustalonych w nim zasad.
 4. Boisko Piłkarskie czynne jest codziennie w godzinach :
  1) w miesiącach kwiecień do listopad każdego roku w godzinach od 8.00 do 21.00
  2) w miesiącach grudzień do marzec każdego roku :
  a)od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00
  b)soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 20.00 
 5. Za korzystanie z boiska pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Do korzystania z boiska bez wnoszenia odpłatności uprawnione są placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas poszczególnych szkół.
 7. Korzystanie z boiska odbywa się w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez Dyrektora osoba.
 8. Z boiska sportowego mogą korzystać:
  1) osoby, które ze względu na stan zdrowia nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do odbywania ćwiczeń lub innych zajęć rekreacyjno- sportowych,
  2) grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub trenera,
  3) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  4) dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  5) zakłady pracy, instytucje i organizacje.
 9. Osoby korzystające zobowiązane są do:
  1) zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na boisku,
  2) używania obuwia i stroju sportowego,
  3) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,
  4) dostosowania się do poleceń obsługi odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu.
 10. Zabrania się:
  1) do korzystania z boiska poza wyznaczonymi godzinami lub w sytuacji czasowego zawieszenia udostępniania boiska,
  2) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska np. rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.
  3) wchodzenia na teren boiska poza miejscami wyznaczonymi,
  4) niszczenia zainstalowanych urządzeń sportowych, płyty boiska i ogrodzenia,
  5) zachowań stwarzających zagrożenia niebezpieczeństwa utraty zdrowia poprzez niewłaściwe korzystanie z urządzeń sportowych w tym szczególności z bramek piłkarskich stałych lub przenośnych,
  6) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, a także przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
  7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczestników,
  8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9) wprowadzania zwierząt,
  10) wnoszenia i używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych,
  11) palenia ognisk,
  12) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami,
 11. Warunkiem zorganizowania sportowej imprezy masowej na stadionie jest podpisanie umowy z administratorem oraz uzyskanie pozwolenia na jej przeprowadzenie.
 12. Organizator imprezy sportowej jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników oraz za właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Każdorazowo organizator imprezy przed przystąpieniem do korzystania z obiektu i jego urządzeń winien sprawdzić ich stan techniczny, a w przypadku zauważenia usterek obowiązkowo zgłosić ten fakt administratorowi obiektu.
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, TOSiR może zawiesić możliwość korzystania z boiska.
 14. W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia urządzeń na terenie boiska, zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników, Ośrodek zawiesza możliwość korzystania z boiska lub jego części do czasu usunięcia usterki.
 15.  Administrator obiektu zobowiązany jest ponadto do poinformowania zainteresowanych użytkowników o fakcie zawieszenia działalności na boisku.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
 17. Użytkownicy korzystają z Boiska Piłkarskiego na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA

 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu, lub terenu, a także osoby fizyczne, prawne, organizacje i instytucje obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciw pożarowych,
 2. Osoby i podmioty wymienione w pkt. 1 obowiązane są zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi a w szczególności z:
  a) instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
  b) instrukcją technologiczno ruchową,
  c) sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
  d) z rozmieszczeniem i obsługą sprzętu gaśniczego,
  e) przewidywanymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstań pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 3. Każda osoba, pracownik jest obowiązany zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, o w szczególności wiąże się z ZAKAZEM:
  a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożenia pożarem lub wybuchem,
  b) garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach do tego celu nie przeznaczonych, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono na stałe akumulatora pojazdu,
  c) spalania śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
  d) przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
  – urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 100°C,
  – linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających i odgromowych,
  e) użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określanymi przez producenta,
  f) stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
  g) instalowania osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
  h) naprawiania bezpieczników energii elektrycznej,
  i) eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych bądź przeciążonych instalacji elektrycznych i gazowych,
  j) składania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji oraz jakichkolwiek przedmiotów w obrębie i w klatkach schodowych,
  k) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
  l) ograniczenia dostępu do:
  – urządzeń przeciwpożarowych stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, urządzeń odciążających, instalacji alarmowych, hydrantów, zaworów i suchych pionów, klap przeciwpożarowych;
  – urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze;
  – wyjść ewakuacyjnych;
  – wyłączników i tablic rozdzielaczy prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu;
  – podręcznego sprzętu gaśniczego,
  m) używania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne

  TELEFON PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (998) 112

  SANKCJE KARNE
  Osoby i pracownicy nie przestrzegający przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.