logo BIP

Regulamin Stadionu Lekkoatletycznego - Piłsudzkiego

Załącznik Nr 2 Do zarządzenia Nr 16/2010 Dyrektora TOSiR z dnia 20.09.2010 r.

REGULAMIN STADIONU LEKKOATLETYCZNO-PIŁKARSKIEGO – ul. Traugutta w Tarnowie

 1. Administratorem stadionu lekkoatletyczno – piłkarskiego jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a tel. 14-622-07-10, 14-622-08-13.
 2. Stadion jest czynny:od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 w soboty i niedziele w godz. 8:00 – 20:00
 3. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Korzystanie ze stadionu odbywa się za wcześniejszą zgodą Dyrektora TOSiR w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez Dyrektora osoba.
 5. Warunkiem zorganizowania imprezy masowej na stadionie jest podpisanie umowy na korzystanie obiektu lekkoatletyczno – piłkarskiego.
 6. Ze stadionu korzystać mogą:
  1. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
  2. grupy zorganizowane;
  3. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;
  4. zakłady pracy, instytucje i organizacje;
  5. osoby fizyczne;
  6. dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
  7. osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
 7. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
  1. używania obuwia i stroju sportowego;
  2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu;
  3. utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu;
  4. podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych na funkcjonowanie obiektu;
  5. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 8. Ze stadionu nie mogą korzystać:
  1. osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  2. osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
 9. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się w szczególności:
  1. palenia tytoniu;
  2. spożywania alkoholu;
  3. stosowania środków odurzających.
 10. W czasie zawodów /zajęć/ organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu.
 11. Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, trenerzy, instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 12. Opiekunowie, trenerzy lub instruktorzy, przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do dokonania wpisu do rejestru korzystających prowadzonym przez obsługę stadionu, ilości uczestników, podmiotu organizującego zajęcia oraz potwierdzenia wpisu własnoręcznym podpisem.
 13. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie Dyrekcja TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
Skip to content