logo BIP

Regulaminy Arena Jaskółka Tarnów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2019

Dyrektora TOSiR z dnia 21.11.2019 r.

REGULAMIN OBIEKTU

ARENA JASKÓŁKA TARNÓW

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Arena Jaskółka Tarnów, zwana dalej również Obiektem jest Halą Widowiskowo — Sportową położoną przy ul. Traugutta 3B, 33-101 Tarnów.
 2. Arena Jaskółka Tarnów jest administrowana przez Tarnowski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Tarnowie Traugutta 5A tel. 14 622-07-10, e-mail sekretariat@tosir.om.pl
 3. Obiekt jest miejscem organizowania wydarzeń, akcji społecznych, imprez, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, jak również konferencji, wystaw, targów, sympozjów naukowych, w tym również imprez masowych podlegających rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
  z 2009r. Nr 62 poz. 504, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o bezpieczeństwie, i innych przedsięwzięć zwanych dalej Imprezami.
 4. Obiekt składa się z pomieszczeń spełniających niezależne funkcje: Arena Główna, sala konferencyjna, Centrum Odnowy Biologicznej, pomieszczenia gastronomiczne, szatnie, parkingi zewnętrzne, pomieszczenia techniczne i biurowe oraz inne.
 5. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu, przy czym dodatkowe, szczegółowe uregulowania w użytkowaniu poszczególnych powierzchni zawarto w odrębnych regulaminach.
 6. W przypadku imprez komercyjnych opłaty za udostępnianie pomieszczeń lub powierzchni użytkowej będą ustalane indywidualnie.
 7. Organizator, uczestnicy Imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu.
 8. Obiekt wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego. Wejście lub wjazd jest równoznaczne z jego akceptacją.
 9. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie Obiektu, TOSIR nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach. Zawierane umowy nie mogą być w żaden sposób sprzeczne z zasadami regulaminu.
 11. Regulamin jest dostępny w Obiekcie oraz na stronie internetowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod adresem https://www.tosir.com.pl/regulaminy-obiektow/regulamin-hali-widowiskowo-sportowej-jaskolka/
 1. Obowiązki osób przebywających na terenie Obiektu.
 1. Na Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania:
  • środków odurzających,
  • napojów alkoholowych,
  • broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • w czasie imprez o charakterze masowym butelek szklanych, plastikowych, metalowych puszek itp.
  • instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów,
  • wskaźników laserowych,
  • elementów ubioru mogących służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji.
 2. Ponadto uczestnikom imprez zabrania się:
  • przebywania w sektorach i na poziomach trybun innych niż wskazane na bilecie wstępu lub zaproszeniu lub karcie wstępu,
  • przebywania w strefach wyłączonych dla uczestników, blokowania przejść, wyjść ewakuacyjnych,
  • używania dronów i innych urządzeń latających lub poruszających się w inny sposób wewnątrz Obiektu oraz nad terenem Arena Jaskółka Tarnów, bez wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem,
  • rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgaryzmów, śpiewów obscenicznych obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób,
  • palenia tytoniu wewnątrz Obiektu,
  • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym sprzedawania jakichkolwiek towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Organizatora,
  • rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
  • wprowadzania zwierząt,
  • używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • Zasady korzystania z hali widowiskowo – sportowej przy przeprowadzaniu treningów oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych
 1. Przed wejściem na teren Obiektu osoby korzystające zobowiązane są do zapoznania się
  i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wejście na teren Areny Sportowej jest akceptacją warunków regulaminu oraz innych uregulowań i instrukcji obowiązujących na Obiekcie.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń obsługi oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Areny mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 4. Przeprowadzanie treningów oraz zajęć odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wykorzystania Areny Sportowej zatwierdzonym przez administratora obiektu.
 5. Za korzystanie z Areny Sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z Areny Sportowej jest:
 • przed korzystaniem z Areny – klucze od szatni pobiera przed treningiem i zdaje po treningu trener, opiekun grupy lub osoba przez nich upoważniona.
 • założenie czystego, zmiennego obuwia halowego, nie pozostawiającego podczas używania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.,
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
 • utrzymanie czystości na terenie Areny, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
 • utrzymanie we własnym zakresie przyczepności nawierzchni Areny podczas zajęć, meczu przez bieżące ścieranie potu i powstałych zanieczyszczeń, oprzyrządowaniem udostępnionym przez administratora,
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i obsługi obiektu odpowiedzialnych za funkcjonowanie Areny,
 1. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną: trenera, pracownika obsługi Obiektu.
 2. Administrator Obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie przestrzegania Regulaminu, w razie stwierdzenia rażących uchybień mogą zakazać korzystania z Areny Sportowej.
 1. Zasady korzystania z szatni w Obiekcie
 1. W szatni przechowywane są nakrycia wierzchnie, parasole, kapelusze, itp. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., winny zostać starannie schowane i zabezpieczone by nie wypadały z okrycia.
 2. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe TOSiR nie odpowiada.
 3. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 4. Rzeczy pozostawione w szatni wydawane są na podstawie numerka szatniowego, za jego zwrotem.
 5. Za zgubiony lub zniszczony numerek szatniowy obowiązuje opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem. W przypadku zgubienia numerka szatniowego, rzeczy będą wydane po zakończeniu Imprezy, na podstawie sporządzonego Protokołu.
 1. Przepisy końcowe
 1. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
 2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.
 3. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować środki przywołujące do porządku oraz wezwać służby porządkowe.

  Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 36/2019

  Dyrektora TOSiR z dnia 21.11.2019 r.

  Regulamin Centrum Odnowy Biologicznej

  Arena Jaskółka Tarnów

   

  1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Centrum Odnowy Biologicznej zwane dalej Centrum zlokalizowane jest
   w pomieszczeniach Areny Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3B  w  Tarnowie,  administrowana  jest  przez  Tarnowski  Ośrodek  Sportu  i Rekreacji – Tarnów ul. Traugutta 5A tel. 14 622-07-10, e-mail sekretariat@tosir.com.pl
  2. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00 oraz w soboty w godzinach: 9:00-17:00
  3. Wejście na teren Centrum jest akceptacją warunków regulaminu oraz innych uregulowań i instrukcji obowiązujących na obiekcie.
  4. W Centrum obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminach poszczególnych sal i instrukcjach użytkowania sprzętów oraz zaleceń fizjoterapeuty i pracowników Centrum.
  5. W Centrum obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, oraz innych środków odurzających, przebywania pod ich wpływem oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów, e-papierosów, itp.)
  6. Korzystanie z Centrum może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
  7. Grupy zorganizowane korzystające z Centrum odbywają zajęcia według ustalonego wcześniej rozkładu zajęć.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych obszarów Centrum z użytkowania. Podjęcie decyzji co do korzystania z usług Centrum, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń.
  1. ZASADY KORZYSTANIA
  1. Zasady użytkowania funkcjonujących poszczególnych stref  na obiekcie regulują dodatkowo regulaminy, instrukcje oraz zalecenia  obsługi.
  2. Na zabiegi rehabilitacyjne, ćwiczenia na siłowni oraz saunę, klient przebiera się w szatni Centrum w odpowiedni strój (np. sportowy), oraz obuwie zamienne. Obowiązkowe jest posiadanie własnego ręcznika.
  3. Przed wejściem do szatni, klient pobiera klucz do szafki w recepcji. Po skończonych zajęciach należy bezwzględnie oddać klucz z szafki do recepcji.
  4. Na czas zajęć szafka powinna zostać zamknięta, a klucz należy trzymać przy sobie.
  5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w Centrum wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
  1. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE
  2. Do korzystania z Centrum uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

   

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

   

  1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w Centrum – Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
  3. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki w szatni obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej według odrębnego cennika.
  4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminów i Instrukcji Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminów, instrukcji urządzeń, będą usuwane z Centrum.

  Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2019

  Dyrektora TOSiR z dnia 21.11.2019 r.

  Regulamin Siłowni

  Centrum Odnowy Biologicznej – Arena Jaskółka Tarnów

  1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Siłownia zlokalizowana w pomieszczeniach Centrum Odnowy Biologicznej, zwane dalej Centrum, w Arenie Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3B w Tarnowie jest administrowana przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5A 33-101 Tarnów, 14 622-07-10, e-mail sekretariat@tosir.com.pl
  2. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00 oraz w soboty w godzinach: 9:00-17:00
  3. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z Regulaminem Centrum Regulaminem Siłowni oraz instrukcjami obsługi urządzeń treningowych.
  4. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój sportowy i zamienne obuwie.
  5. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem pełnoletnich opiekunów.
  6. Zabrania się prowadzenia treningów personalnych przez osoby, które nie posiadają uprawnień instruktorskich.
  7. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni lub prowadzenia zajęć.
  8. TOSiR zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub określonych obszarów siłowni z użytkowania oraz nie gwarantuje dostępu do wszystkich urządzeń w każdym czasie. Podjęcie decyzji co do korzystania z usług siłowni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń.
  1. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
  1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić natychmiast ten fakt obsłudze.
  2. Zabrania się korzystającym z siłowni przemieszczania urządzeń treningowych, wprowadzania niedopuszczalnych z instrukcją ich obsługi zmian w korzystaniu z nich i wprowadzania innych regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ćwiczących.
  3. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
  4. Administrator nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.
  5. Klienci zobowiązani są do zakończenia treningu nie później niż na 15 min przed zamknięciem siłowni i opuszczeniem Centrum najpóźniej z chwilą zamknięcia
  1. INSTRUKCJA UŻYWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWYCH
  1. Przed rozpoczęciem treningu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń.
  2. Obowiązuje strój sportowy i obuwie zamienne.
  3. Zabrania się użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba w tym samym czasie.
  5. Upewnij się, że istnieje bezpieczna odległość we wszystkich kierunkach wokół urządzenia podczas ćwiczeń.
  6. Po skończonych ćwiczeniach na danym urządzeniu należy przetrzeć powierzchnię środkiem dezynfekującym dostarczonym przez administrację Centrum Odnowy.
  1. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE

   

  1. Do korzystania z siłowni uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

   

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

   

  1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w Centrum – Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
  3. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki w szatni obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej według aktualnego cennika.
  4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu, regulaminów poszczególnych sal i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Osoby naruszające porządek, przepisy Regulaminu lub obowiązujących instrukcji urządzeń, mogą być usuwane z Centrum.

  Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2019

  Dyrektora TOSiR z dnia 21.11.2019 r.

  Regulamin Sali Fizjoterapeutycznej

  Centrum Odnowy Biologicznej – Arena Jaskółka Tarnów

  1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Sala fizjoterapeutyczna zlokalizowana w pomieszczeniach Centrum Odnowy Biologicznej, zwanym dalej Centrum, w Arenie Jaskółka Tarnów przy ul. Traugutta 3B w Tarnowie jest administrowana przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5A, 33-101 Tarnów, tel. 14 622-07-10,e-mail sekretariat@tosir.com.pl
  2. Sala fizjoterapeutyczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
  3. Przed skorzystaniem z sali fizjoterapeutycznej należy zapoznać się z Regulaminem Centrum Odnowy Biologicznej, Regulaminem Sali Fizjoterapeutycznej oraz Instrukcjami Obsługi Urządzeń.
  4. W sali fizjoterapeutycznej obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w  instrukcjach i regulaminie  sali  oraz  zaleceń  fizjoterapeuty i pracowników Centrum.
  5. W sali fizjoterapeutycznej można przebywać wyłącznie pod opieką fizjoterapeuty lub pracownika Centrum.
  6. W sali fizjoterapeutycznej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, przebywanie pod wpływem tych środków oraz palenia wyrobów tytoniowych ( w tym: papierosów, e-papierosów itp.)
  7. Na zabiegi rehabilitacyjne (kinezyterapię/terapię manualną, masaże lecznicze, fizykoterapię, hydroterapię) pacjent przebiera się w szatni Centrum w odpowiedni strój (np. sportowy), oraz obuwie zamienne. Konieczne jest również posiadanie własnego ręcznika.
  1. ZASADY KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW
  1. Rehabilitacja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  2. Pacjent korzystający z rehabilitacji w Centrum rozpoczyna zabiegi od konsultacji lub wizyty diagnostycznej u fizjoterapeuty, która decyduje o realizowanych zabiegach.
  3. Pacjent przed przystąpieniem do zabiegów rehabilitacyjnych zobowiązany jest do wypełnienia stosownej dokumentacji.
  4. Na konsultację lub wizytę diagnostyczną u fizjoterapeuty pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
  5. Podczas korzystania z zabiegów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń fizjoterapeuty i obsługi Centrum.
  6. Osoby korzystające z zabiegów deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z danego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za swój stan zdrowia.
  7. Personel Centrum zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu klientów z oznakami chorób skórnych  lub innych chorób zakaźnych. W przypadku przerwania zabiegu opłata zostanie pobrana jak za odbyty zabieg.
  8. Po zakończonym zabiegu Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów poprzez złożenie podpisu na karcie zabiegowej. Kolejne terminy wizyt/zabiegów ustalane są w rejestracji wg informacji przekazanej przez fizjoterapeutę.
  1. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE
  1. Do korzystania z sali fizjoterapeutycznej uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.
  2. Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub osobiście w rejestracji Centrum.
  3. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia.

   

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
  1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w Centrum Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie
   z Instrukcją Użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
  3. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki w szatni obowiązuje odpłatność zgodnie z aktualnym cennikiem.
  4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Centrum, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Osoby naruszające porządek, przepisy Regulaminu lub obowiązujących instrukcji urządzeń, mogą być usuwane z Centrum.

  Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/2019

  Dyrektora TOSiR z dnia 21.11.2019 r.

   

   

  Regulamin Strefy Saun

  Centrum Odnowy Biologicznej – Arena Jaskółka Tarnów

  1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Strefa saun zlokalizowana w pomieszczeniach Centrum Odnowy Biologicznej w Arenie Jaskółka Tarnów zwanej dalej Centrum przy ul. Traugutta 3B w Tarnowie jest administrowana przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5A 33-101 Tarnów, tel. 14 622-07-10, e-mail sekretariat@tosir.com.pl
  2. Strefa saun jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00 oraz w soboty w godzinach: 12:00 – 17:00
  3. Przed skorzystaniem z strefy saun należy zapoznać się z Regulaminem Centrum, Regulaminem Strefy Saun oraz ich przestrzegania.
  4. W strefie saun obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, przebywanie pod wpływem tych środków oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym: papierosów, e-papierosów itp.)
  5. Strefa saun jest strefą nietekstylną.
  6. Korzystanie ze strefy saun jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia, oraz dzieci pod opieką osób pełnoletnich.
  1. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUN
  1. Przed wejściem do sauny suchej lub łaźni parowej obowiązkowo dokładne umycie ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
  2. Z sauny suchej należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik.
  3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  4. Z saun mogą korzystać osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.
  5. Po skorzystaniu z sauny należy schłodzić ciało i wypocząć.
  6. W razie złego samopoczucia podczas korzystania z saun należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym pracowników w celu udzielenia ewentualnej pomocy.
  7. Zabrania się regulacji urządzeń saun. Ewentualne uwagi należy zgłaszać obsłudze obiektu.
  8. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to poparzeniem.
  9. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów i olejków ani polewać pieca wodą.
  10. Klienci zobowiązani są do zakończenia sesji nie później niż na 15 min przed zamknięciem sauny i opuszczeniem Centrum najpóźniej z chwilą zamknięcia.
  1. ZASADY KORZYSTANIA Z STREFY SAUN (LEŻANKI)
  1. Z leżanek można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem.
  2. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
  3. Zabrania się korzystania na terenie strefy  saun  z  telefonów  komórkowych, aparatów fotograficznych,  kamer i komputerów.

   

  1. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE
  2. Do korzystania z strefy saun uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

   

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
  1. Za przedmioty wartościowe,  gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w strefie saun Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Za polewanie pieca wodą, skutkujące uszkodzeniem pieca sauny suchej, stosowana będzie kara finansowa do wysokości poniesionej szkody

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content