Regulamin Hali widowiskowo-sportowej Jaskółka

Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 16/2010 Dyrektora TOSiR z dnia 20.09.2010 r.

REGULAMIN HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ „JASKÓŁKA”
ul. Traugutta w Tarnowie

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Administratorem Hali Sportowo – Widowiskowej „Jaskółka” jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a tel. 14-622-07-10, 14-622-08-13.
 2. Hala „Jaskółka” jest czynna:od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 23:00w soboty i niedziele w godz. 7:00 – 23:00
 3. Przed korzystaniem z hali – jej boisk, urządzeń, sal lub innych proponowanych użytkownikom usług, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji oraz innym zaleceniem administratora obiektu.
 5. Osoby naruszające porządek, określone zasady korzystania z obiektu, ustalone przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, mogą być usuwane z terenu obiektu.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  1. palenia papierosów;
  2. spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków odurzających, jak też przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
  3. wprowadzania zwierząt.
 8. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach lub innych zachowań stwarzających zagrożenie własnego i innych użytkowników zdrowia lub życia.
 9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój oraz obuwie sportowe. Wejście na parkiet hali, poza szczególnymi przypadkami może odbywać się tylko w obuwiu sportowym.
 10. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI:
 1. Grupy zorganizowane korzystające z hali sportowo – widowiskowej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 2. Zajęcia grupowe w hali z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego opiekuna, nauczyciela, trenera lub instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 3. Opiekunowie, trenerzy lub instruktorzy, przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do dokonania wpisu do rejestru korzystających prowadzonym przez obsługę stadionu, ilości uczestników, podmiotu organizującego zajęcia oraz potwierdzenia wpisu własnoręcznym podpisem.
 4. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 5. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny sprzętu i urządzeń z których będzie korzystał, a w przypadku stwierdzenia usterek natychmiast zawiadomić kierownika obiektu lub obsługę obiektu.
 6. Po zakończeniu zajęć sprzęt i urządzenia z których korzystano należy zwrócić w wyznaczone do tego celu miejsce w sprawnym stanie technicznym.
 7. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez widowiskowych o charakterze masowym, organizator odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów regulaminu i instrukcji obowiązujących na hali oraz za zabezpieczenie w porozumieniu z administratorem obiektu odpowiedniej ilości służb porządkowych, ochronnych i medycznych zgodnie z wymogami w tym zakresie. Ponadto organizator imprez odpowiedzialny jest za zachowanie widowni, w tym za zajmowanie miejsc zgodnie z wykupionymi biletami wstępu.
 1. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z HALI
 1. Do korzystania z hali sportowo – widowiskowej, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, a także innych usług prowadzonych lub proponowanych na tym obiekcie uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika lub sporządzonej umowy na ustalony zakres usługi zachowując jednocześnie zasady zawarte w regulaminie obiektu.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w szatni – TOSiR nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem depozytu złożonego w wyznaczonym miejscu.
 2. TOSiR nie ponosi również odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 3. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych sprawca ponosi odpłatność w całości pokrywającą szkodę.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. doznane na obiekcie należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi lub obsłudze obiektu.
 5. Za wypadki i inne zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących na obiekcie instrukcji, TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

Powrót do obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa Jaskółka <= link www

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony