logo BIP

Regulamin Boiska o sztucznej nawierzchni

REGULAMIN Boiska o Sztucznej Nawierzchni – ul. Wojska Polskiego 14

      I.Część ogólna

 1. Boisko jest administrowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a tel. 14 622-07-10.
 2. Obiekt jest czynny w miesiącach kwiecień listopad każdego roku w godzinach od 8.00 do 21.00
 3. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 1. palenia papierosów
 2. spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających
 3. wprowadzania zwierząt
 1. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej i płaskiej podeszwie.
 2. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 1. Zasady korzystania z boiska
 1. Grupy zorganizowane korzystające z boiska odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 2. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.
 1. Odpłatność za korzystanie
 1. Do korzystania z boiska, urządzeń oraz sprzętu sportowego, a także innych usług proponowanych przez TOSiR na tym obiekcie uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika oraz przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 1. Odpowiedzialność i kary
 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w szatni – TOSiR nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem depozytu złożonego w wyznaczonym miejscu.
 2. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, mogą być usuwane z terenu obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 3. TOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.
 4. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
 6. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Ośrodka.

Tarnów 12 października 2021r – Dyrektor TOSiR

Skip to content