logo BIP

Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – „Dostawę wody i odprowadzanie ścieków z obiektów TOSiR w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Tarnów, dnia 15.11.2022 r.

DN.271-10/2022

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu na „Dostawę wody i odprowadzanie ścieków z obiektów TOSiR w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” po przeprowadzeniu negocjacji zgodnie z art. 217 Wykonawcą przedmiotu niniejszego zamówienia będzie:

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

33-100 Tarnów ul. Narutowicza 37

Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Szacunkowa ilość i wartość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków ustalona została zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych wyliczona za okres 12 miesięcy: wartość szacunkowa zamówienia 1 110 000,00 zł netto.

UZASADNIENIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie
213 ust. 1 oraz  art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

Jedynym Wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków za pomocą sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do obiektów administrowanych przez TOSiR jest Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Narutowicza 37. Urządzenia wodno – kanalizacyjne na obiektach są przystosowane do tej właśnie sieci wodno – kanalizacyjnej. W związku z powyższych jest to jedyny możliwy w tym przypadku Wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyła wody oraz odprowadzenia kanalizacji do ww. obiektów. (Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego
z wolnej ręki mimo, iż tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie i numeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę. Dlatego mając powyższe na uwadze postanowiono skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie i zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie bowiem z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę o obiektywnym charakterze.

Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, czego wyrazem jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 217 ust. 3 odstąpił od  żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia,
o którym mowa w art. 215 ust. 1

Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z powołaną podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki
art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego, zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych.

                                                                                            

Z poważaniem

Otrzymują:

1x strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej TOSiR

1 x Wykonawca

1 x a/a

Do pobrania :

Informacja o wyniku postępowania

Skip to content