logo BIP

Kategoria: Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU CYWILNYM – „Kompleksowa usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów TOSiR w roku 2023”

DN.271-11/2022

Tarnów dn. 15.11.2022 r.                                 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU CYWILNYM

 

Przetarg organizowany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130.000 zł, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

 

 1. Zamawiający: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Gmina Miasta Tarnowa
  33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5a
  14 622 07 10 , e-mail sekretariat@tosir.com.pl,      
  https://bip.malopolska.pl/tosirekreacji

 

 1. Przedmiot przetargu
 1. Nazwa przetargu: Kompleksowa usługa gospodarowania odpadami komunalnymi
  z obiektów TOSiR
  w roku 2023”

CPV: 90500000-2 – usługi związane z odpadami,

 1. Zakres zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami komunalnymi (użyczenie pojemników na odpady, odbiór odpadów, wywóz, utylizacja) powstałych na terenach obiektów Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, o których to nieruchomościach mowa
  w art. 6c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz Uchwały Nr XLII/370/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie miasta Tarnowa (Dz.URZ.WOJ.2020.8004).
 • Odpady komunalne mają być odbierane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zlokalizowane na terenach obiektu Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie bezpośrednio z nieruchomości,
  z podziałem na następujące frakcje:
 1. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
 2. odpady komunalne zgromadzone w sposób selektywny obejmujących: papier, szkło, tworzywa sztuczne.
 • Częstotliwość wywozu opadów odbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych przez Wykonawcę.
 • Obiekty objęte przedmiotem zamówienia:
 1. Hala Sportowo – Widowiskowa im. Shihana Wiesława Gwizda przy ul. Krupniczej 8a, 33-100 Tarnów,
 2. Tereny Rekreacyjne – Lodowisko, ul. Wojska Polskiego 14, 33-100 Tarnów,
 3. Pływalnia Kryta – Park Wodny, ul. Piłsudskiego 30, 33-100 Tarnów,
 4. Stadion Sportowy im. Trenera Emila Wzorka, ul. Piłsudskiego 32, 33-100 Tarnów,
 5. Miejski Dom Sportu im. Andrzeja Kiełbusiewicza, ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów,
 6. Arena Jaskółka Tarnów, ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów,
 7. Letni Park Wodny/Boisko futsal/Lodowisko ul. Traugutta 5a , 33-100 Tarnów (uruchomienie obiektu maj/czerwiec 2023 r.),
 8. Stadion Lekkoatletyczny, ul. Traugutta, 33-101 Tarnów – droga dojazdowa
  od ul. Czerwonych Klonów (uruchomienie obiektu maj/czerwiec 2023 r.).

 

 1. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z przedmiotem zamówienia:
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilość i pojemności pojemników na poszczególnych lokalizacjach w związku z sezonowym funkcjonowaniem wybranych obiektów, a także zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w określonym czasie.
 • Wykonawca użyczy Zamawiającemu pojemniki na odpady na czas trwania świadczenia usług.
 • Wykonawca starający się o realizację zamówienia „Kompleksowa usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów TOSiR w roku 2023” musi spełniać następujące wymagania: spełnia wymagania określone w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), przy czym Wykonawca powinien dysponować lub będzie posiadać w dyspozycji pojazdy specjalistyczne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami dotyczącymi pojazdów do obsługi zamówienia.
 1. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy): nie dotyczy.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): NIE.
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): NIE.

 

 • Termin realizacji zamówienia: 1 styczeń 2023r.- 31 grudzień 2023 r.

 

 1. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium:
 2. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niego, wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.2-4 niniejszego rozdziału.
 3. Wadium można wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego – Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w banku: Bank Handlowy o numerze
  90 1020 4955 0000 7402 0267 6351, z zaznaczeniem w tytule przelewu: Wadium – Kompleksowa usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów TOSiR w roku 2023.
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu (pkt 2) musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert.
 5. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty.
 6. Zamawiający zatrzymuje i zwraca wadium na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrzymania wadium z chwilą odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków:
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy załączą do oferty:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
 • wypleniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1), wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami zamówienia.
 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

 

 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy uczestniczący
  w przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
  Nie dotyczy.

 

 • Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom: Nie dotyczy.

 

 • Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia: Nie dotyczy.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
  w oparciu o podane poniżej kryteria oceny ofert.
 3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

cena najniższa/cena badana x waga 100%

 1. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
 2. Umowa:
 3. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 2. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych cyfrowo i słownie, a przedstawioną cenę
  w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
 3. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym.
 4. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
 5. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
 6. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i zostać sporządzona według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Oferta i dokumenty, które sporządza Wykonawca muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć
  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych
  w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
 6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem.
 7. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
  Spis dokumentów zawiera rozdział V- VII ogłoszenia.

 

 • Miejsce i termin składania ofert:
 1. Termin składania ofert do:11.2022 r. do godz. 1100.
 2. Miejsce składania ofert: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33-101 Tarnów,
  Traugutta 5a, sekretariat.
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, zaadresowanym na Zamawiającego, tj. na Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5a. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
 4. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
 5. Oferty, które wpłyną po upływie terminie ich składania będą nieważne, bez względu na datę stempla pocztowego i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji
  i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.

 

 • Miejsce i termin otwarcia ofert:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Tarnowski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji, 33-101 Tarnów, Traugutta 5a, sekretariat, dnia  29 listopad 2022 r.
  o godz. 1115.
  Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
 3. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania ofert, oceny oraz porównania ofert, wyboru Wykonawcy nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy,
 4. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Wykonawcy mogą zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu.
 5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający nr oferty, nazwa Wykonawcy, adres Wykonawcy, cena oferty.

 

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 • Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest
  Mateusz Starzec – Kierownik Zespołu Obiektów, tel. 14 622 07 10.
 2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie (e-mail sekretariat@tosir.com.pl), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią Ogłoszenia pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim potencjalnym Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/tosirekreacji oraz pisemnie stronie pytającej.
 5. W szczególnych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść ogłoszenia jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
 6. Dokonaną modyfikację ogłoszenia Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/tosirekreacji
 7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/tosirekreacji
 8. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 • Odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • wpłynie po upływie terminu składania ofert,
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych
  w niniejszym ogłoszeniu,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
 • zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
 • została złożona przez Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
 • została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie,
  w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
 • Informacje dodatkowe :
 1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawców obowiązkowo drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
 2. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży dokumentów, o których mowa w rozdziale V- VIII, lub Zamawiający stwierdzi, że dokumenty zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez siebie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy przetargu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postępowania.
 4. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru,
  w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Zamawiającego zmienione.
 6. Przetarg może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

 

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO[1]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pod adresem: gm@tosir.com.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp”.
 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych[2];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[3];
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Załączniki do Ogłoszenia:

 • formularz ofertowy,

2) projekt umowy.

                                                                                                          Zamawiający:

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Do pobrania :

Ogłoszenie odpady komunalne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content