logo BIP

Kategoria: Aktualności

TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PRACUJĄCYCH NA LODOWISKU MOBILNYM TOSiR PRZY UL. TRAUGUTTA 5A

DN.271-12/2022/2                                                                                                                                                                                                          Tarnów dn. 06.12.2022r.            

 

TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PRACUJĄCYCH NA LODOWISKU MOBILNYM TOSiR PRZY UL. TRAUGUTTA 5A

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są dwa urządzenia chłodnicze:
 • Agregat chłodniczy MAC 140 D
 1. Numer seryjny: P0510339-01,
 2. Data produkcji: 2005 r.,
 3. Czynnik chłodniczy: R-407C – 2 x 20 kg,
 4. Ilość FGC, tony ekwiwalentu CO2 – 35.
 5. Posiada komplet zaworów bezpieczeństwa ZBkk15 1,8 bar
 6. Agregat podlega pod badanie UDT.
 • Schładzacz Wody JC SEMIR 110-LT-P
 1. Numer seryjny: SW11007,
 2. Data produkcji: 2010 r.
 3. Czynnik chłodniczy:R-404A – 20 kg,
 4. Ilość FGC, tony ekwiwalentu CO2 – 78.
 5. Urządzenie nie podlega pod badanie UDT.
 6. Cena wywoławcza:
 • Agregat chłodniczy MAC 140 D – 8 900,00 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset 00/100).
 • Schładzacz Wody JC SEMIR 110-LT-P –4 900,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset 00/100).
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakupu jednego z dwóch urządzeń.
 2. Przedmiot przetargu można zweryfikować obok siedziby: Tarnowskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji ul. Traugutta 5A w dni powszednie w godzinach 800 – 1400 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 14  622-07-10 ).
 3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Oferentami: Pan Mateusz Starzec.
 4. Warunki przetargu:
 • Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 1000 w Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul Traugutta 5A –  w sekretariacie  Ośrodka,         w godzinach 7.30 – 15.30 w zaklejonej nieoznaczonej  kopercie, zaadresowanej na adres: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A z napisem: „Przetarg na sprzedaż urządzeń chłodniczych. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
 • Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.
 • Dokumentację przetargową (formularze ofertowe, wzór umowy)  można pobrać ze strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/tosirekreacji
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2022r. o godz. 1030  w siedzibie Sprzedającego  w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
 • numery NIP lub REGON Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę,
 • podpisany wzór umowy,
 • dowód wpłaty wadium.
 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych 00/100).
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA numer: 90 1020 4955 0000 7402 0267 6351, z zaznaczeniem w tytule „Wadium przetargowe na sprzedaż urządzeń chłodniczych”. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 10:00.
 3. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty dołączony do oferty. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena na poszczególne urządzenie.
 7. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 • O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
 • W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.
 1. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać urządzenie po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionego rachunku i podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Urządzenia zostaną wydane niezwłocznie po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. Załadunek urządzenia + transport na koszt Oferenta.
 3. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,    Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekty umów.    Załącznik nr 2 Projekty umów

 

 

 

Zamawiający

Skip to content