logo BIP

Regulamin Siłowni

 

Regulamin siłowni ul. Wojska Polskiego w Tarnowie

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Siłownia zlokalizowana w pomieszczeniach budynku TOSiR przy ul Wojska Polskiego 14 w Tarnowie jest administrowana przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnów ul. Traugutta 5a tel. 14 622-07-10
 2. Siłownia jest czynna w godzinach od 10:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty.
 3. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkownika i obsługi urządzeń treningowych.
 4. Jednocześnie z urządzeń siłowni może korzystać nie więcej niż 10 osób.
 5. W siłowni obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach i regulaminie siłowni.
 6. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu i instrukcji korzystania z jej urządzeń.
 7. W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych , narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.
 8. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 9. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI:
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt kierownikowi obiektu lub innej upoważnionej osobie.
 2. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonać w miejscu w którym zostały one ustawione.
 3. Zabrania się korzystającym z siłowni przedstawienia urządzeń treningowych, niedopuszczalnych instrukcją ich obsługi wprowadzania zmian w korzystaniu z nich, i wprowadzania innych regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 4. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 5. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 6. TOSiR nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.
 7. Po skończonym treningu ćwiczący zgłasza wyjście z siłowni obsłudze siłowni.
 1. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE
 1. Do korzystania z siłowni uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni – TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuj e odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych – TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych, mogą być usuwane z siłowni.
Skip to content