logo BIP

Regulamin Basenu Letniego Marcinka - al. Tarnowskich 1

 Regulamin Basenu Letniego Marcinka – al. Tarnowskich 1

I. Część ogólna

 1. Basen jest obiektem TOSiR.
 2. Basen jest czynny od godz. 1000– 1900.
 3. Do korzystania z obiektu upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 4. Dzieci do lat 7 – miu mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się, wyłącznie pod opieką dorosłych.
 5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, na teren obiektu.
 6. Na terenie basenu czynna jest wypożyczalnia leżaków i szatnia.
 7. Korzystanie z leżaków następuje za osobną opłatą a wydawanie ich następuje na podstawie dowodu tożsamości.
 8. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane w depozyt na przechowanie TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego obiektu za wyjątkiem płyty wokół niecki basenu.
 10. Osoby zamierzające korzystać z kąpieli obowiązuje umycie się pod prysznicem oraz noszenie stroju kąpielowego.
 11. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym/czerwonym z emblematami WOPR i czapki ratownika.
 12. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 13. Osoby, które nie potrafią pływać nie mogą przekraczać w niecce granicy strefy dla osób nie umiejących pływać oznaczonej żółtymi bojami.
 14. Osoby znajdujące się na terenie basenu nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa ani zakłócać wypoczynku innym użytkownikom, a w szczególności zabrania się:
  • spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów;
  • skakać do niecki basenowej z rozbiegu, wrzucać lub popychać inne osoby do wody;
  • przebywania na terenie obiektu poza godzinami otwarcia Pływalni;
  • wprowadzania psów na teren Pływalni.
 15. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
 16. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest etatowy – dyżurujący ratownik.
 17. Osoby naruszające porządek oraz przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi basenu lub w biurze TOSiR ul. Traugutta 5a, tel. 14 622-07-10.

Dyrektor TOSiR

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ

NA PŁYWALNI LETNIEJ TOSiR

 1. Zjeżdżalnia jest czynna dla użytkowników w dniach funkcjonowania pływalni w godz. 10:00 – 18:30.
 2. Zjeżdżalnię każdorazowo uruchamia i wyłącza ratownik dyżurny.
 3. Prawo do korzystania ze zjeżdżalni mają osoby, które dokonały opłaty wstępu na pływalnię, a także spełniają warunki określone regulaminem pływalni i regulaminem zjeżdżalni.
 4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników oraz innych osób funkcyjnych upoważnionych przez kierownika pływalni.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność – zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 7. Ślizgi wykonujemy z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
  • osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zakończenia zjazdu przez poprzednika,
  • zjeżdżamy w pozycji siedzącej, lub leżąc na plecach z nogami skierowanymi w dół.
  • ślizg należy ukończyć zeskokiem na nogi z wylotu rury zjeżdżalni do niecki z wodą,
  • po zakończeniu ślizgu, należy bezzwłocznie usunąć się z przed wylotu rury zjeżdżalni, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi.
 8. Bezwzględnie zabrania się:
  • rozpoczynania ślizgu w chwili gdy poprzednik nie ukończył zjazdu, lub gdy przebywa jeszcze w miejscu wodowania,
  • wykonywania ślizgu głową w dół,
  • chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw, np. wyścigów, łączenia w pociąg itp.
  • wykonywania ślizgu z małymi dziećmi, w szczególności trzymanymi w ramionach,
  • osoby posiadające na ubiorze metalowe elementy, zapinki itp., nie mogą korzystać ze zjeżdżalni,
  • ponadto zabrania się wykonywania wszystkich innych czynności, zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni.
 9. Osobom, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w sytuacjach szczególnych wydalenie z pływalni.

Tarnów maj 2002 – Dyrektor TOSiR

Skip to content