Park Wodny i MDS czynne od 6 czerwca

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje iż od 6 czerwca będą czynne pływalnie kryte Ośrodka Park Wodny przy ul. Piłsudskiego 30 z którego może skorzystać 100 osób oraz Miejski Dom Sportu gdzie z pływalni może przebywać 50 osób. 

Jednocześnie TOSiR informuje wszystkich uczestników kursów pływania których jest organizatorem iż zajęcia rozpoczną się we wrześniu , o czym z wyprzedzeniem poinformujemy .

Procedury sanitarno – epidemiologiczne stosowane na terenie pływalni krytych Park Wodny oraz MDS

 

 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z decyzją Ministerstwa Sportu w sprawie IV Etapu Odmrażania Sportu umożliwiającego otwarcie pływalni krytych przedstawia poniżej schemat szczegółowych wytycznych obiektów: Kryta Pływalni- Park Wodny ul. Piłsudskiego 30 w Tarnowie oraz Miejski Dom Sportu ul. Traugutta 5a w Tarnowie. Planowany termin otwarcia w/w obiektów 06.06.2020 r. tj. sobota.

 Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników pływalni, saun
  i innych obiektów tego typu.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektów oraz innych osób
  z zewnątrz.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 1. Drzwi wejściowe pozostawić otwarte przez cały czas funkcjonowania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
 2. Zaznaczenie 2-m odległości na podłodze przed kasą/szatnią lub wyraźnie oznaczone strefy czekania,
 3. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba,
 4. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 5. Zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 6. Usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach – nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku
  i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu.

 

W przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe wymaga się:

 1. W przypadku przebieralni zbiorowych zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek,
  z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
 2. Określenie liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości
  i wyposażenia strefy,
 3. Prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

W strefie basenów wymaga się:

 1. Prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników:

 1. Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej tj. rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Ponadto – jeśli to możliwe – zamontowanie przesłon ze szkła lub przeźroczystego tworzywa sztucznego, izolujących ich stanowisko pracy od osób oczekujących w kolejce do szatni lub po bilety.
 2. Nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z obiektów.
 3. Rekomenduje się:
  • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,
  • zachować bezpieczną odległość od użytkownika i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),
  • ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
  • ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
  • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu używanego przez ratowników. Ratownik powinien posiadać swój indywidualny gwizdek,
  • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
  • gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio.


Zapewnienie bezpieczeństwa klientów:

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • Kontrola maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednoczasowo korzystających z Krytej Pływalnia- Park Wodny ul. Piłsudskiego 30: do 100 osób, a także z Krytej Pływalni Miejskiego Domu Sportu
   Traugutta 5a: do 50 osób,
  • Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu,
  • Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie.
 2. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi
  w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika –  poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki)
  i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 3. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach.
 7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.
 8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli
  i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 10. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 11. Nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu
  i przekroczenia granicy wybuchowości.
 12. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
 13. Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

 1. Pracownicy obiektu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pllub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób. 
 4. W przypadku gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej
  o zakażenie należy wydzielić miejsce, w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport
  w odległości minimum 2 m od pozostałych osób.
 5. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
  w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony