Gmina Miasta Tarnowa -Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na roboty budowlane „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, opomiarowaniem przyłącza wody z wymianą sieci wodociągowej na pływalni letniej TOSiR Al. Tarnowskich 1”

DN.21-2 /2016

Tarnów dnia  24.06.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Gmina Miasta Tarnowa -Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A tel. (14) 622-07-10 fax. (14) 622-08-13 prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, opomiarowaniem przyłącza wody z wymianą sieci wodociągowej na pływalni letniej TOSiR Al. Tarnowskich 1 ”
 1. Zamawiający:
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 33-106 Tarnów ul. Traugutta 5A tel. (14) 622-07-10  fax. (14) 622-08-13
http://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html  e-mail: tosir@tosir.com.pl
2.
Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Oddzielenie  ścieków  sanitarnych  i  opadowo  drenażowych  oraz  włączenie  kanalizacji sanitarnej  do  kolektora  sanitarnego. Realizacja robót odbędzie się zgodnie z projektem i przedmiarami robót sporządzonym przez  „METALBUD TARNÓW” Sp. z.o.o Projektant mgr inż.  Sławomir Kozioł.
2.2.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu.
2.3.Wykonawca ze szczególną starannością i we właściwy sposób zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót.
2.4. Roboty kanalizacyjne prowadzone będą w czynnym obiekcie, dlatego wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy jak i w trakcie wykonywania prac. Wykonawca zorganizuje teren robót tak, by teren pływalni zabezpieczyć przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót oraz zminimalizować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i skutecznie zabezpieczyć rejon robót przed zabrudzeniem obiektu. Termin rozpoczęcia prac  na obiekcie uzgodni Wykonawca z Zamawiającym .
2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbiorów częściowych za wykonane prace oraz dokonywania zapłaty za wykonywane roboty budowlane w następujący sposób :
2.5.1. Płatności dokonywane będą: do 90% wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy za prace kanalizacyjne.                    
2.5.2. Pozostała kwota po zakończeniu wszystkich prac wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
2.7.Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów, łącznie z robotami towarzyszącymi.
3.Termin realizacji zamówienia:    
3. 1 kanalizacja od dnia podpisania umowy do dnia 15 sierpnia 2016 roku .                                                   
3.2 wodociąg od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2016 roku .
4. 
Warunki udziału w postępowaniu i wymagania dotyczące oferty:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy załączą do oferty:
1.)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.)oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
3.)wyceniony przedmiar robót.
4.)wykażą się doświadczeniem w realizacji podobnych prac polegających na wykonaniu, w okresie ostatnich 2 latach przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia publicznego o podobnym zakresie o wartości min. netto 70 000,00  PLN, oraz załączenie co najmniej jednego dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg załącznika Nr 3 do SIWZ,
4.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru zał. nr1, wraz  z wszystkimi wymaganymi  oświadczeniami i dokumentami zamówienia.
4.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4.4. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
5.Informacje dotyczące warunków składania ofert:
5.1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim,
5.2.Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
5.3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
5.4.Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
5.5.Wykonawca powinien podać w ofercie cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych cyfrowo i słownie, a przedstawioną cenę w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza),
5.6.Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w wycenionym przedmiarze robót, w którym zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej zawarte będą wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w tym koszty wykonania robót tymczasowych i uporządkowania terenu po wykonaniu robót.
5.7.Wykonawca, w razie wątpliwości, może kontaktować się z osobami uprawnionymi przez zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami to:
Z-ca Dyrektora Ośrodka – Arkadiusz Marszałek tel. (14) 622-07-10,
5.8.Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz podmiotu uczestniczącego w przetargu,
5.9.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
6.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2.Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim potencjalnym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego http://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html    oraz pisemnie i imiennie stronie pytającej.
6.4.W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować SIWZ jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6.6.Dokonaną modyfikację SIWZ zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej.http://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html
6.7 .Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej.http://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html
7. 
Miejsce i termin składania ofert:
7.1.Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w sekretariacie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 33- 101 Tarnów ul. Traugutta 5A w terminie do dnia08 lipca 2016 r. do godziny 1100.
7.2.Oferta powinna być opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, oraz posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmy oraz napis „Przebudowa przyłącza wodociągowego- kanalizacyjnego”.
7.3.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
7.4.Oferty, które wpłyną po terminie ich składania będą nieważne, bez względu na datę stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania .
8. Miejsce i termin otwarcia ofert.
8.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Tarnów ul. ul. Traugutta 5A dnia 08 lipca  2016 r. o godzinie 1115. Otwarcie ofert jest jawne.
8.2.Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania oraz okresu gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia ofert.
8.3.Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania ofert, oceny oraz porównania ofert, wyboru oferenta nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy.
8.4.Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.Wykonawcy mogą zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona
na życzenie każdego uczestnika postępowania.
8.5.Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający: nr oferty, nazwa oferenta, adres oferenta, cena oferty.
9. Wadium 
9.1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1000 PLN przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
9.2.Wadium można wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego w Bank Handlowy, nr konta: 17 1030 1250 0000 0000 8809 8064 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego” lub gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Traugutta 5A.
10. Ocena Ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
10.1.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria oceny ofert.
10.2.Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
cena najniższa/cena badana x waga 100%,
11. 
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi, zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *