Kategoria: Aktualności

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wanny SPA

DN.21-14/2016

Tarnów dnia 12.08.2016 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A  tel. (14) 622-07-10 prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wanny SPA.CPV . 44 411 200-6 wanny, 39 37 0000 – 6  instalacje wodne ,Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
1.Zamawiający:
Gmina Miasta Tarnowa -Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A,  tel. (14) 622-07-10  http://portal.tosir.bip-gov.info.pl e-mail: sekretariat@tosir.com.pl
2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż wanny SPA do basenów publicznych”. Kompletna wyposażona wanna do SPA do użytku publicznego spełniającej wymogi  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Wanna ośmiokątna o wymiarach:  226 x 226 cm z rynną oraz stacją SUW dla obiegu  wanny SPA wraz  z układem pomiaru parametrów  wody zapewniający ciągły pomiar Ph/CL/Redox/CL związany oraz temperatury, który  w połączeniu z pompami  dozującymi będzie utrzymywał  parametry fizykochemiczne wody zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem. Sterownik wanny SPA umieszczony w pomieszczeniu ratownika obiektu który zapewni obsługę atrakcjami wodnymi.
2.2.Obligatoryjnie Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej obiektu. W celu uzyskania niezbędnej wiedzy co do miejsca prowadzenia prac i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy  (zwymiarowanie istniejącego usytuowania wanny oraz miejsca montażu stacji SUW oraz miejsc podłączenia mediów do urządzenia w przyziemiu obiektu). Miejsce montażu urządzenia Pływalnia Kryta – Park Wodny Tarnów ul. Piłsudskiego 30.  
2.3.Zamówienie musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą nowego urządzenia w tym koszty transportu oraz montażu na obiekcie oraz wszelkich robót towarzyszących w tym podpięcia instalacji do instalacji grzewczej, wod-kan oraz energii elektrycznej.
2.4.Wykonanie najbardziej uciążliwych czynności należy dostosować do funkcjonowania obiektu w uzgodnieniu z Kierownikiem Parku Wodnego TOSiR. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren zajęty czasowo w trakcie montażu.
2.5.Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej o terminu protokolarnego odbioru urządzeń, która będzie obejmowała wszystkie przeglądy, konserwacje oraz usunięcie wszystkich usterek na koszt Wykonawcy.
2.6.Wykonawca po wykonanych pracach dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz przekaże dokumentację wraz z opisami w języku polskim zamontowanych urządzeń .
3.Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.
4.Warunki udziału w postępowaniu i wymagania dotyczące oferty:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z:
1)aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
4.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru, wraz  z wszystkimi wymaganymi  oświadczeniami i dokumentami zamówienia.
4.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4.4. Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy z postępowania .
5.Informacje dotyczące warunków składania ofert:
5.1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim,
5.2.Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
5.3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
5.4.Wykonawca powinien podać w ofercie cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych cyfrowo i słownie a przedstawioną cenę w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
5.5.Wykonawca, w razie wątpliwości, może kontaktować się z osobami uprawnionymi przez zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami to:
Sprawy formalne: Z-ca Dyrektora Ośrodka – Arkadiusz Marszałek tel. (14) 622-07-10,                                                                        Sprawy techniczne: Kierownik obiektu Dariusz Pamuła tel. (14) 621-43-92,                                                                               5.6.Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz podmiotu uczestniczącego w przetargu,
5.7.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.
6.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
6.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2.Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert.
6.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim potencjalnym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego http://portal.tosir.bip-gov.info.pl  oraz pisemnie i imiennie stronie pytającej.
6.4.W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować SIWZ jednak nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert.
6.6.Dokonaną modyfikację SIWZ zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej http://portal.tosir.bip-gov.info.pl.
6.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej http://portal.tosir.bip-gov.info.pl.
7.Miejsce i termin składania ofert:
7.1.Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w sekretariacie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godziny 1100.
7.2.Oferta powinna być opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, oraz posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmy oraz napis „Wanna SPA Pływalnia”.
7.3.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
7.4.Oferty, które wpłyną po terminie ich składania będą nieważne, bez względu na datę stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
8.Miejsce i termin otwarcia ofert.
8.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Tarnów ul. Traugutta 5A dnia 30 sierpnia 2016 r.  o godzinie 1130. Otwarcie ofert jest jawne.
8.2.Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania oraz okresu gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia ofert.
8.3.Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania ofert, oceny oraz porównania ofert, wyboru wykonawcy nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy.
8.4.Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
8.5.Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający: nr oferty, nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, cena oferty oraz okres gwarancji.
9.Wadium .
9.1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1000 PLN przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
9.2.Wadium można wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego w: Bank Handlowy, nr konta 17 1030 1250 0000 0000 8809 8064 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium – Zakup wanny SPA” lub w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Traugutta 5A.
10.Ocena Ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
10.1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria oceny ofert.
10.2.Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
                                                      cena najniższa/cena badana x waga 100%,
11.Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej a Wybranemu oferentowi, zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 formularz ofertowy,Nr 1 Formularz oferty wanna SPA Tarnów

Nr 2 projekt umowy.Nr 2 Projekt umowy wanna SPA Tarnów

 

 

Zamawiajacy:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony