Regulamin Kortów Tenisowych

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH przy ul. Traugutta w Tarnowie

 1. Administratorem kortów tenisowych jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a, tel. (14) 6220710.
 2. Korty tenisowe czynne są: od poniedziałku do niedzieli w godz. 800 –  2200.
 3. Prawo do korzystania z kortów mają osoby akceptujące regulamin, stosujące się do jego postanowień i posiadające ważny bilet zgodnie z cennikiem usług.
 4. Korzystanie z kortów uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
 5. Przed korzystaniem z obiektu należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem użytkowania kortów.
 6. Osoby korzystające z kortów winny posiadać stroje sportowe oraz obowiązkowo obuwie sportowe z podeszwą przeznaczoną do gry na kortach ziemnych.
 7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do użytkowania kortu zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Za rzeczy pozostawione na kortach lub poza szatnią TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Dzieci mogą przebywać na terenie kortów wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 10. Korzystanie z kortów w celach zarobkowych może odbywać się tylko po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu z administratorem obiektu.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia papierosów,
  • spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków odurzających,
  • wprowadzania zwierząt.
 12. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zawinione szkody   wyrządzone podczas użytkowania obiektu.
 13. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu lub zaleceń obsługi mogą zostać wyproszone z obiektu.
 14. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia powstałe w wyniku nie  przestrzegania regulaminu.