SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Tarnów 06.07.2016 r.

DN.21-11/M/2013/II

 

Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Traugutta 5A, 33-101 Tarnów

tel. /0-14/ 6220710, faks /0-14/ 6220813

 

prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na „Opracowanie projektów  modernizacji budynków i budowli stadionu sportowego przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie”.( II przetarg) CPV 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane , inżynieryjne i kontrolne.Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks Cywilny.Warunki przetargu, SIWZ oraz pozostałe dokumenty zamieszczone są na stronie: http://portal.tosir.bip-gov.info.pl e-mail zamawiającego: tosir@tosir.com.pl
I. Przedmiot zamówienia:Opracowanie projektów modernizacji budynków i budowli stadionu sportowego przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie”.  
1. 
Zamówienie obejmuje opracowanie:
1)projektów budowlanych wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami – 4 egzemplarze,
2)projektów wykonawczych – 3 egzemplarze,
3)przedmiary robót (kosztorys ślepy) – 1 egzemplarz (wersja edytowalna) bez podawania nazw własnych i znaków towarowych proponowanych materiałów,
4)kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz,
5)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót objętych projektem 2 egzemplarze,
2.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie następujących elementów:
1)Modernizację budynku kasy posadowionego przy bramie wjazdowej od ul Piłsudskiego. Budynek parterowy, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 16 m2,
2)Modernizację Sali sportowej z wymianą parkietu oraz dostawą wyposażenia do sztuk walki wraz z dostosowaniem dla ON poprzez likwidacje barier i wykonanie podjazdu,
3)Modernizację 4 szatni i przebieralni wraz z dostosowaniem dla ON,
4)Przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej od ul. Piłsudskiego do budynków oraz poprawę stanu nawierzchni istniejących ciągów pieszych i miejsc postojowych,
5)Poprawę stanu muru oporowego przy drodze wewnętrznej (np. wyprawy, okładziny),
6)Poprawę stanu ogrodzeń nieruchomości od strony zachodniej, północnej i wschodniej w tym montaż dwóch nowych bram wjazdowych od strony ul Piłsudskiego,
7)Wymiana istniejącego ogrodzenia od strony Parku Wodnego o długości około 300 m.b. (np. ogrodzenie systemowe o wysokości około 2 m w tym bramka i brama wjazdowa),
8)Wymiana ogrodzenia od strony południowej (np. ogrodzenie systemowe o wysokości około 2 m w tym brama wjazdowa),
9)Dostawa i montaż piłko-chwytów przy piłkarskim boisku treningowym,
10)Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym wraz z dostawą i montażem nowego wyposażenia do piłki siatkowej i koszykowej oraz piłko-chwytów,wraz z poprawą odwodnienia boiska ,
11)Dostawę i montaż około 5 wielofunkcyjnych, wandaloodpornych urządzeń do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna,
12)Rozbiórkę jednokondygnacyjnego budynku murowanego starej stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej około 90 m2 wraz z betonową komorą wodną znajdująca się pod budynkiem oraz betonowym basenem (zbiornikiem filtracyjnym) – wymagana ekspertyza stanu technicznego,
13)Rozbiórkę garaży stalowych,
14)Budowę wiaty magazynowej o powierzchni użytkowej około 75 m2 z instalacją elektryczną,
15)Usunięcie karp po wycince topoli oraz nasadzenie 17 drzew zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę.
3.Projekt musi spełniać wymogi określone w prawie budowlanym i posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia branżowe.
4.W związku z brakiem dokumentacji technicznych budynków i budowli objętych zamówieniem konieczne będzie, przed opracowaniem projektu, sporządzenie inwentaryzacji tych obiektów budowlanych.
5.Opracowana dokumentacja pozwoli zamawiającemu, bez konieczności zlecania dodatkowych opracowań innym podmiotom:
1)uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),
2)przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
3)wykonanie robót budowlanych.
6.Wszystkie dokumenty wymienione Rozdział I ust.1 należy przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej (format PDF), za wyjątkiem przedmiaru robót, który należy przekazać Zamawiającemu w wersji edytowalnej.
3.Termin wykonania zamówienia.
1.Projekty budowlane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.Projekty wykonawcze oraz pozostałe dokumenty do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
4.Warunki udziału w postępowaniu i wymagania dotyczące oferty:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy załączą do oferty:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
3)wykażą się doświadczeniem w realizacji podobnych prac polegających na wykonaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego:
a)projektu budowlanego obiektu sportowego, który uzyskał prawomocne pozwolenia na budowę;
4)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kluczowi specjaliści) posiadającymi odpowiednie umiejętności i doświadczenie lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:
a)jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
b)jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń,
c)jedna osobę posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń,
4.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru, wraz z wszystkimi wymaganymi  oświadczeniami i dokumentami.
4.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4.4. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
5. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
5.1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim.
5.2.Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
5.3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.4.Zobowiązuje się Wykonawcówdo dokonania wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac i jego otoczenia, a także do uzyskania wszelkie niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
5.5.Wykonawca powinien podać w ofercie cenę netto, stawkę oraz kwotę podatkuod towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych cyfrowo i słownie a przedstawioną cenę w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
5.6.Wykonawca, w razie wątpliwości, może kontaktować się z osobami uprawnionymi przez zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami to:
                                         Z-ca Dyrektora Ośrodka – Arkadiusz Marszałek tel. (14) 622-07-10.
5.7.Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz podmiotu uczestniczącego w przetargu.
5.8.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.
6.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
6.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2.Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim potencjalnym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego http://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html oraz pisemnie i imiennie stronie pytającej.
6.4.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować SIWZ jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6.6.Dokonaną modyfikację SIWZ zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowejhttp://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html
6.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/tosirekreacji/Article/get/id,952849.html 
7.
Miejsce i termin składania ofert:
7.1.Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w sekretariacie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 33- 101 Tarnów ul. Traugutta 5A w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. do godziny 1100.
7.2.Oferta powinna być opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, oraz posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmy oraz napis:
                                                   „Opracowanie projektu stadionu sportowego ”
7.3.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
7.4.Oferty, które wpłyną po terminie ich składania będą nieważne, bez względu na datę stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
8. Miejsce i termin otwarcia ofert.
8.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Tarnów ul. ul. Traugutta 5A w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 1115. Otwarcie ofert jest jawne.
8.2.Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty oraz terminu wykonania zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia ofert.
8.3.Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania ofert, oceny oraz porównania ofert nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy.
8.4.Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Wykonawcy mogą zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
8.5.Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający: nr oferty, nazwa oferenta, adres oferenta, cena oferty.
9. Wadium.
9.1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1000,00 PLN przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.Wadium można wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego w Bank Handlowy, nr konta 17 1030 1250 0000 0000 8809 8064 z dopiskiem na blankiecie przelewu Opracowanie projektu stadionu sportowego ”,oraz w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Traugutta 5A.
10.Ocena Ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
10.1.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria oceny ofert.
10.2.Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
                                                          cena najniższa/cena badana x waga 100 %,
11.Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi, zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Załączniki do SIWZ:
1)formularz ofertowy,
2)Decyzja Nr 29/C/2016 lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym (skan),
3)wersja elektroniczna kopii mapy zasadniczej,
4)wykaz opracowań,
5)Projekt umowy,
6)Dokumentacja archiwalna budynku.

           

Tarnów, dnia 06.07.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *